Yleisiä määritelmiä – Sotilas, sota-aika

Sotilaalla tarkoitetaan puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa, sekä, sitä joka on nimitetty puolustusvoimien virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtävään, sekä, asevelvollisuuttaan aseellisena tai aseettomana suorittavaa tai määräaikaisesti reserviläisenä palveluksessa olevaa tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa, sekä, puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevaa ja laissa tarkoitettua kouluttajaa ja kouluammuntojen johtajaa; sekä puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettavaa oppilasta. Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi rajavartiolaitoksessa sotilastehtävissä palveleviin sekä sotilaallisessa kriisinhallintakoulutuksessa, -harjoituksissa ja -palveluksessa oleviin laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan myös vapaaehtoisena puolustusvoimien virka-aputehtäviin osallistuviin vapaaehtoisiin siten kuin asiasta laissa tarkemmin erikseen säädetään. Lain nojalla palveluksessa oleva henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä hetkestä lähtien, kun hän on saapunut tai ollut velvollinen saapumaan palvelukseen, siihen hetkeen saakka, kun hänet on palveluksen päättymisen tai keskeyttämisen takia kotiutettu ja hän on poistunut siitä joukosta tai paikasta, jossa hän on palvellut.

Sota-ajalla tarkoitetaan aikaa, jona laissa tarkoitettu puolustustila on voimassa. Sota-aikaa koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan sillä alueella, jolla puolustustila on lain mukaan saatettu voimaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.