Laissa on määritelty, mitä sotarikosten yhteydessä tarkoitetaan sotilaalla ja sota-ajalla. Sota-aikana sotilasta koskevia säännöksiä sovelletaan myös tiettyjen muiden laissa määriteltyjen henkilöiden osalta.

sotilas

Sotilaalla tarkoitetaan:

  • puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa sekä sitä joka on nimitetty puolustusvoimien virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtävään,
  • asevelvollisuuttaan aseellisena tai aseettomana suorittavaa tai määräaikaisesti reserviläisenä palveluksessa olevaa tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa,
  • puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevaa, sekä
  • puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettavaa oppilasta.

Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi rajavartiolaitoksessa sotilastehtävissä palveleviin sekä sotilaallisessa kriisinhallintakoulutuksessa, -harjoituksissa ja -palveluksessa oleviin laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.

Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan myös vapaaehtoisena puolustusvoimien virka-aputehtäviin osallistuviin vapaaehtoisiin siten kuin asiasta laissa tarkemmin erikseen säädetään. Lain nojalla palveluksessa oleva henkilö on sotilasrangaistussäännösten alainen siitä hetkestä lähtien, kun hän on saapunut tai ollut velvollinen saapumaan palvelukseen, siihen hetkeen saakka, kun hänet on palveluksen päättymisen tai keskeyttämisen takia kotiutettu ja hän on poistunut siitä joukosta tai paikasta, jossa hän on palvellut.

sota-aika

Sota-ajalla tarkoitetaan aikaa, jona laissa tarkoitettu puolustustila on voimassa. Sota-aikaa koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan sillä alueella, jolla puolustustila on lain mukaan saatettu voimaan.

Sota-aikana sotilasrikoksia koskevia säännöksiä sovelletaan sotilaiden lisäksi:

  • puolustusvoimien muissa kuin sotilaaksi tarkoitetuissa viroissa palvelevat ja ne puolustusvoimissa määräaikaiseen virkasuhteeseen virkamiehiksi nimitetyt, jotka on määrätty muihin kuin sotilastehtäviin;
  • puolustusvoimien sotilaallisesti järjestetyissä joukoissa ja laitoksissa sitoumuksen ja muun kuin satunnaisen tai lyhytaikaisen työsuhteen perusteella palvelevat;
  • sotilasjohdon alaisiksi määrätyissä julkisissa laitoksissa sekä liikenne- ja tiedotuslaitoksissa palvelevat; sekä
  • yleisestä työvelvollisuudesta säädetyssä järjestyksessä puolustusvoimissa ja sotilasjohdon alaisissa, sotilaallisesti järjestetyissä joukoissa ja laitoksissa palvelemaan määrätyt.


Lue lisää palvelusrikoksesta, vartiorikoksesta ja karkaamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.