Karkaaminen on sotilasrikos, jossa sotilaan luvaton poissaolo jatkuu pitkään ja aiheuttaa olennaista haittaa palvelukselle. Luvattomasta poissaolosta on kyse, kun sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää saapumatta sinne määräaikana.

Karkaamiseen syyllistyy sotilas, joka on jatkanut luvatonta poissaoloaan vähintään viisi vuorokautta siten, että poissaolosta on aiheutunut tai voinut aiheutua olennainen keskeytys hänen koulutuksessaan tai muuten olennaista haittaa palvelukselle.

Tapauksessa KKO 2011:83 varusmiespalvelustaan suorittamaan määrätty A oli jäänyt saapumatta palveluspaikkaansa määräaikaan jatkaen poissaoloaan noin kuukauden ajan. Sittemmin A haki muutosta palveluksenaloittamisajankohtaan ja hakemus hyväksyttiin. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että A:n oikeudettomasta poissaolosta oli aiheutunut olennainen keskeytys hänen koulutuksessaan, ja hän oli syyllistynyt karkaamiseen.

Sen sijaan tapauksessa KKO 2003:64 tekijä tuomittiin karkaamisen sijaan luvattomasta poissaolosta, vaikka luvaton poissaolo kesti yli kuukauden. Korkein oikeus totesi, että A oli sairauden johdosta ollut palveluskelvoton jo määrättynä palvelukseenastumispäivänä, eikä luvattomasta poissaolosta siten voitu katsoa aiheutuneen tai voineen aiheutua olennaista keskeytystä hänen sotilaskoulutuksessaan tai muuten olennaista haittaa palvelukselle.

rangaistus

Karkaamisesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen tärkeän kohteen, katsotaan teko vaaralliseksi sotilasrikokseksi. Vaarallisesta sotilasrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Myös tällaisen teon yritys on rangaistava.


Lue lisää luvattomasta poissaolosta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.