Tietosuoja

Yksityisyydensuoja on yksi perusoikeuksista, joka käsittää myös tietosuojan. Nykyään laissa säädellään tarkasti mitä tietoja yrityksillä on mahdollista kerätä asiakkailtaan. Myös asiakkaille on kehitelty mahdollisuuksia vaikuttaa antamiensa tietojen määrään tai jo olemassa olevien tietojen poistamiseen. Tietosuoja osio kattaa arkaluonteiset henkilötiedot ja niiden käsittelyn, tunnistetiedot, potilastiedot sekä rekisterinpitäjän velvollisuudet.

Tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käyttöä ›

Tietosuojaviranomaiset ovat viranomaisia tai virkamiehiä, joiden tehtävä on taata yksityiselämän suoja erityisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Valtakunnassamme ylin henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan valvoja on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalautakunta Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen rekisteröintiä, käyttöä ja luovutusta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle. Ohjeet eivät sido esim. toista laitosta tai muuta viranomaista. Tietosuojavaltuutettu tekee ratkaisuja, neuvoo, valvoo ja Lue lisää ›

Tietosuoja: Tietosuojalautakunta toimii lupaviranomaisena ›

Tarvitsenko tietosuojalautakunnan palveluksia? Tietosuojalautakunta on tärkein päättävä elin henkilötietoasioissa. Se antaa erilaisia lupia ja määräyksiä. Tietosuojalautakunta käsittelee tietosuojan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä. Se seuraa sekä lainsäädännön kehittämistarvetta että tekee asiaan liittyviä aloitteita. Tietosuojalautakunta toimii lupaviranomaisena. Se antaa luvan henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuojalautakunta voi antaa luvan myös sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka normaalisti ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi Lue lisää ›

Henkilötiedot: Henkilötietojen suoja ›

Henkilötietojen suojaaminen? Henkilötietojen suoja tarkoittaa ihmisten yksityisyyden ja siihen liittyvien tietojen suojaamista. Yksityisyys on kaikkien perusoikeus. Ihmisellä on itsemääräämisoikeutensa nojalla oikeus saada suojaa valta- ja valvontajärjestelmiltä. Kukaan ei saa kerätä henkilötietoja ilman perusteltua syytä. Suomessa rekisterin pitäminen on lailla säänneltyä. Tietosuojaa turvataan sekä yksityisiä ihmisiä että henkilötietojen käsittelijöitä koskevalla lainsäädännöllä. Lainsäädäntöä täydentää sen noudattamista valvovat Lue lisää ›

Tietosuojaseloste vai rekisteriseloste ›

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste. Rekisteriselosteen sisällön lisäksi tietosuojaselosteessa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaseloste Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen antajaneli verkkopalveluun rekisteröityvän henkilön informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tarpeellinen tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteen vaatimus perustuu henkilötietolain 24 §:n vaatimukseen siitä, että rekisteröityä on informoitava: ”Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon Lue lisää ›

Rekisteriselosteen laatiminen ›

Rekisteriselosteen laatiminen on henkilörekisterin rekisterinpitäjän velvollisuus. Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Rekisteriselosteen laatiminen Rekisteriseloste on rekisterinpitäjän laatima selostus siitä, mitä hänen ylläpitämänsä henkilörekisteri sisältää, mitä tietoja sinne tallennetaa, mistä tiedot kerätään, mitä varten ja niin edelleen. Rekisteriseloste ei siis ole itse rekisteri, vaan se on julkisesti kaikkien nähtävillä asiakirja, jossa kerrotaan rekisteristä. Rekisteriseloste on siis Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella on mahdollista siinä laajuudessa, kuin rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Henkilötietojen käsittelyyn pyydetään suostumusta lukuisissa nettipalveluissa. Käytännössä jokaiseen palveluun, johon henkilö rekisteröityy, hän antaa Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat; huolellisuusvelvoite, käsittelyn suunnittelu, käyttötarkoitussidonnaisuus sekä tarpeellisuusvaatimus. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojen käsittelyn periaatteet tulevat henkilötietolaista. Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Lisäksi pitää toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen Lue lisää ›

Tietosuoja: Tietosuojavaltuutettu ja henkilötiedot ›

Voiko tietosuojavaltuutettu auttaa asiassani? Tietosuojavaltuutetun pääasiallinen tehtävä on henkilötietojen käsittelyä koskeva neuvonta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle, mutta ne eivät ole sitovia. Tietosuojavaltuutettu voi viedä asian tietosuojalautakuntaan, jos rekisterinpitäjä ei noudata ohjausta. Varsinaista päätösvaltaa tietosuoja-asioissa käyttää tietosuojalautakunta. Tietosuojavaltuutettu pyrkii edistämään hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä lopettamaan lainvastaisen toiminnan. Poikkeuksellisesti tietosuojavaltuutettu voi antaa sitovia määräyksiä. Se onnistuu vain Lue lisää ›

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR): keskeisimmät muutokset ›

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) tulee sovellettavaksi 25.5.2018, ja se tuo mukanaan liudan uudistuksia, jotka parantavat yksilön mahdollisuuksia määrätä omista henkilötiedoistaan. Asetus myös tiukentaa rekisterinpitäjän vastuuta henkilötietojen käsittelijänä. Yksi keskeisimmistä asetuksen tuomista uudistuksista on oikeus tulla unohdetuksi (right to be forgotten). Sen mukaan henkilöä koskevat tiedot tulee poistaa rekisteristä, kun hän ei Lue lisää ›

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

GDPR, on uusi vuonna 2018 voimaan astunut tietosuoja-asetus, joka toi mukanaan useita uudistuksia, jotka koskivat yksilön mahdollisuuksista määrätä omista henkilötiedoistaan. Lisäksi asetus tiukensi rekisterinpitäjän vastuuta henkilötietojen käsittelijänä. Tämän asetuksen myötä jokainen yritys on myös joutunut tekemään toimenpiteitä, joiden kautta varmistetaan asiakkaiden turvallinen tietojenkäsittely. Asetuksen yksi keskeisimmistä uudistuksista oli antaa kuluttajille mahdollisuus tulla unohdetuksi. Tämän mukaan henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä silloin, kun henkilö ei halua tietojansa käsiteltävän tai niiden käsittelylle ei ole laillista perustetta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua tietosuojaan liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste tulee liittää kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja, jotta tietojenantaja saa kaiken tarvittavan informaation.

2

Rekisteriseloste

Rekisteriselosteesta on löydyttävä tiedot rekisterin pitäjästä. Rekisteriseloste on mahdollista liittää myös osaksi tietosuojaselostetta.

3

Tietosuojaviranomainen

Tietosuojaviranomaiset ovat viranomaisia tai virkamiehiä, joiden tehtävänä on taata yksityiselämän suoja erityisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

4

Tietosuojavaltuutettu

Tietosuojavaltuutetun pääasiallinen tehtävä on henkilötietojen käsittelyä koskeva neuvonta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle, mutta ne eivät ole sitovia.