Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste. Rekisteriselosteen sisällön lisäksi tietosuojaselosteessa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen antajaneli verkkopalveluun rekisteröityvän henkilön informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tarpeellinen tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteen vaatimus perustuu henkilötietolain 24 §:n vaatimukseen siitä, että rekisteröityä on informoitava:

”Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itseltään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan.”

Rekisteriseloste

Rekisteriselosteessa on oltava tiedot rekisterin pitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, kuvaus rekisteröityjen ryhmästä, tieto siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Tietosuojaseloste vai rekisteriseloste

Rekisteriseloste voidaan liittää osaksi tietosuojaselostetta. Näiden sisällöt ovat paljossa yhteneväisiä. Tietosuojaselostetta voidaan kuvata myös ”laajennetuksi rekisteriselosteeksi”. Käytännössä nämä kaksi selostetta on hyvä laittaa samaan yhteyteen siten, että rekisteriselosteeseen lisätään tietosuojaselosteen vaatimuksena tiedot siitä, kuinka rekisteröity voi tarkistaa ja oikaista rekisterissä olevia tietoja sekä kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.