Ammattitaudilla tarkoitetaan sellaista sairautta, jonka todennäköinen pääasiallinen aiheuttaja on jokin työhön kuuluva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä. Ammattitaudin käsitteeseen liittyy myös oikeudellisia vaikutuksia, ja siksi ammattitauti on määritelty laissa.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä ammattitaudin varalta. Laissa säädetään myös korvattavista vahinkotapahtumista ja korvauksista. Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus ja vahinkotapaturman korvattavuus edellyttää, että kyseessä on lain mukainen ammattitauti.

Ammattitauteihin eivät kuulu kaikki sairaudet, joihin työnteko on vaikuttanut. Tällöin puhutaan usein työperäisistä sairauksista tai työhön liittyvistä sairauksista. Näihin ei kuitenkaan aina liity samoja lakisääteisiä oikeuksia tai velvollisuuksia kuin ammattitauteihin.

todennäköinen pääasiallinen aiheuttaja

Ensinnäkin ammattitaudin määritelmään kuuluu, että työssä oleva fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä on sairauden todennäköinen pääasiallinen aiheuttaja. Kyseessä ei siis ole ammattitauti esimerkiksi silloin, kun kyseessä on työssä esille tulleet, mutta ei siitä aiheutuneet oireet.

Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta sisältää sellaiset sairaudet, joilla katsotaan olevan lääketieteellisin tutkimuksin osoitettu todennäköinen syy-yhteys asetuksessa yksilöitäviin fysikaalisiin, kemiallisiin tai biologisiin tekijöihin.

Luettelossa on siis eritelty työssä olevat tekijät ja niihin liittyvät sairaudet. Esimerkiksi fysikaalisista tekijöistä puristuksen osalta mainittu tyypillinen sairauden muoto on jatkuvan ja tavan takaa toistuvan tai poikkeuksellisen puristuksen aiheuttama polvilumpion limapussin tulehdus.

Luettelossa mainittuja sairauksia ei kuitenkaan automaattisesti pidetä ammattitauteina. Sairaudet korvataan ammattitautina silloin, kun työntekijän osoitetaan altistuneen asetuksessa mainitulle tekijälle siinä määrin, että se on voinut pääasiallisesti aiheuttaa sairauden eikä syynä sairauteen ole selvästi muu syy. Kyseessä on siis syy-yhteyden arviointi.

syy-yhteys

Ammattitaudin määritelmä edellyttää, että vahinkotapahtuman ja sairauden välillä on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti lääketieteelliset löydökset ja havainnot, vahingon sattumistapa sekä aikaisemmat vammat ja sairaudet.

Syy-yhteyden arviointi on kuitenkin luonteeltaan oikeudellista harkintaa. Arvioinnissa otetaan huomioon lääketieteellisen selvityksen lisäksi myös muut sellaiset seikat, joiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä syy-yhteyden olemassaolosta tai sen puuttumisesta.


Lue lisää työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta ja työtapaturmasta.

Lähde §: työtapaturma- ja ammattitautilaki, valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.12.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.