Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus vakuuttaa työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työnantajan vakuuttamisvelvollisuus on osa Suomen sosiaaliturvaa.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työnantajia, jotka maksavat tai ovat sopineet maksavansa teettämästään työstä vähintään 1 300 euroa (2021) kalenterivuoden aikana. Euromääräinen raja on työnantajakohtainen, eli siinä huomioidaan kaikki työnantajan maksamat palkat. Jos työnantaja esimerkiksi maksaa kahdelle työntekijälle kalenterivuoden aikana kullekkin 800 euroa, hänen tulee vakuuttaa työntekijät työtapaturmien ja ammattitautien varalta.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työntekijöitä, jotka ovat työ- tai virkasuhteessa. Kun euromääräinen raja ylittyy ja työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus, hänen tulee vakuuttaa jokainen työntekijä työsuhteen kestosta ja satunnaisuudesta riippumatta. Vakuutus on otettava myös silloin, kun työntekijällä on toisella työpaikallaan toisen työnantajan ottama vakuutus.

Vakuutus on otettava ennen työsuhteen alkamista. Työnantaja voi vapaasti valita mistä vakuutuksen myöntämiseen oikeutetusta vakuutusyhtiöstä hän ottaa vakuutuksen. Työnantaja on itse vastuussa vakuutusmaksuista. Toisin kuin työeläkevakuutuksen ja työttömyysvakuutuksen osalta, työntekijä ei osallistu vakuutusmaksujen maksamiseen.

vakuuttamisvelvollisuuden valvonta ja laiminlyönti

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantaja täyttää vakuuttamisvelvollisuutensa. Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuuden eikä Tapaturmavakuutuskeskuksen asettamassa määräajassa korjaa laiminlyöntiään, Tapaturmavakuutuskeskus ottaa työnantajan kustannuksella sille pakollisen vakuutuksen valitsemastaan vakuutusyhtiöstä.

Lisäksi vakuuttamisvelvollisen työnantajan tulee maksaa laiminlyöntiajan vakuutusmaksua vastaava maksu. Vakuutusmaksua vastaavaa maksua ei kuitenkaan makseta pitemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. Työnantaja voi myös joutua maksamaan laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksun suuruutta määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä vakuuttamatta jääneen työn määrä ja riski. Laiminlyöntimaksu on kuitenkin enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaavan maksun suuruinen.

työntekijän oikeus korvaukseen

Myös korvattavista vahinkotapahtumista ja korvauksista säädetään työtapaturmien ja ammattitautien osalta laissa. Vahinkotapahtuman tulee olla lain mukainen työtapaturma tai ammattitauti. Lisäksi laissa säädetään periaatteista, joita vakuutusyhtiöiden on noudatettava korvauksen määrittelyssä.

Työntekijällä on kuitenkin oikeus korvaukseen myös silloin, kun vakuutusta ei ole. Työnantaja voi olla vakuuttamaton jos työnantaja ei ole vakuuttamisvelvollinen tai hän laiminlyö velvollisuutensa. Tällöin korvausasian käsittelee Tapaturmavakuutuskeskus. Tapaturmavakuutuskeskus voi tällöin periä korvauksen työnantajalta.


Lue lisää työsuhteen tunnusmerkeistä ja virkasuhteesta.

Lähde §: Työtapaturma- ja ammattitautilaki, Tapaturmavakuutuskeskus


Suomen Juristit Oy / Trainee
1.11.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.