Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Irtaimen esineen kunto vuokrasuhteessa ›

Irtaimen esineen kunto on oltava sopimuksen mukainen. Sopimusoikeudessa on kaksi perusperiaatetta: sopimusvapauden periaate ja sopimuksen sitovuuden periaate. Näin ollen osapuolet voivat sitoutua muos huonoon sopimukseen. Esineen on sovelluttava tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Esineen tulee lisäksi soveltua sellaiseen erityiseen käyttötarkoitukseen, johon vuokralainen on suunnitellut esinettä käyttävänsä ja josta vuokranantaja oli tietoinen sopimuksentekohetkellä. Irtaimen esineen hoito Vuokralla olevaa esinettä on Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokran suuruus käytännössä ›

Irtaimen esineen vuokran suuruus määräytyy vuokranantajan ja vuokralaisen välisellä vapaalla sopimuksella. Vuokra sovitaan lähestulkoon aina tietyksi rahasummaksi, mutta vuokra voidaan suorittaa myös muilla tavoin jos osapuolet niin sopivat. Vuokran määrää ei tarvitse sopia tarkkana lukuna, vaan on mahdollista sopia laskutavasta jonka mukaan vuokran määrä määritellään. Lähtökohtaisesti vuokran määrä säilyy koko sopimussuhteen ajan sen suuruisena kuin Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokran maksu ›

Irtaimen esineen vuokran maksu tarkoittaa vastikkeen suorittamista irtaimen esineen omistajalle. Vuokrasuhteen ehdot, velvollisuudet ja oikeudet kannattaa määritellä kirjallisessa vuokrasopimuksessa. Tulkintaongelmat voivat liittyä tilanteisiin joissa ei ole otettu kantaa johonkin sopimussuhteessa vaikuttavaan kysymykseen. Ellei muuta ole sovittu, on vuokra maksettava vuokranantajan luona eli niin kutsuttuna viemävelkana. Käytännössä on yleistä, että vuokranantaja antaa vuokralaiselle tilinumeron jolle vuokra Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokra ›

Irtaimen esineen vuokra on käyttöoikeuden luovutus vastiketta vastaan. Se on siis vapaamuotoinen sopimus vastikkeellisen käyttöoikeuden luovuttamisesta vuokralleantajan irtaimeen esineeseen. Irtain esine voi olla melkein mitä tahansa jonka vuokraamisesta ei ole omaa erityislainsäädäntöä. Tähän vuokratyyppiin sovelletaan siksi keskeisesti yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita, jotka velvoittavat siis yleisesti kaikenlaisissa sopimussuhteissa. Muilta osin vuokranantajalla ja vuokralaisella on vapaus sopia keskenään vuokrasuhteen Lue lisää ›

Huoneiston vuokran kohtuullistaminen ›

Lähtökohtaisesti vuokrasta voidaan sopia ja vuokran suuruudesta voi ainakin yrittää neuvotella. Vuokran määrä on se, mistä olet vuokranantajasi kanssa sopinut. Jos vuokra tuntuu kohtuuttomalta, et ehkä halua allekirjoittaa vuokrasopimusta. Näin vuokramarkkinat toimivat. Vuokran kohtuullistaminen voi tulla kuitenkin tulla eteen sekä asuin- että  liikehuoneiston vuokrasuhteen kuluessa. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi siinä tilanteessa, että vuokranantaja Lue lisää ›

Huoneiston kunto vuokrasuhteen aikana ›

Lähtökohtaisesti vuokranantaja vastaa siitä, että huoneiston kunto pysyy vuokrasuhteen aikana sopimuksen mukaisena. Tämä tarkoittaa mm. puutteellisuuksista huolehtimisen kuten esim. rikkoutuneiden kiinteän kaluston uusimista. Asia on näin ellei muuta ole sovittu. Voidaan myös sopia, että vuokralainen huolehtii itse käytössään olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista. Kiinteistölle kuuluvia, tyypillisesti huoneiston käyttäjän velvoitteita ovat esim. Lue lisää ›

Asuinhuoneiston kunto vuokrasuhteen alkaessa ›

Huoneiston on oltava siinä kunnossa, kuin on sovittu. Huoneiston kunnnosta kannattaakin ottaa maininta vuokrasopimukseen. Ellei huoneiston kunnosta ole sovittu mitään, on huoneiston kuitenkin oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Jos asunto ei vastaa sovittua, voidaan vuokrasopimus tietyin edellytyksin purkaa. Vuokralainen, joka on käynyt katsomassa Lue lisää ›

Huoneenvuokra eli huoneiston vuokraaminen ›

Huoneenvuokra tarkoittaa käyttöoikeutta rakennukseen tai sen osaa tiettyä sovittua vastiketta vastaan. Vuokraoikeus voi sisältää käyttöoikeuden lisäksi muutakin kuten veden, sähkön, jätemaksut, kotivakuutuksen tai kiinteän internet-yhteyden. Vuokralla tarkoitetaan puhekielessä usein käytöstä maksettavaa vastiketta. Huoneenvuokra – sovellettava laki selvää? Yleensä vuorasopimuksella vuokralainen saa vuokranantajalta yksinomaisen käyttöoikeuden asuntoon. Huoneiston käyttötarkoituksesta riippuu mitä lakia vuokraamiseen on sovellettava. Kysymys on Lue lisää ›

Milloin vuokra on maksettava? ›

Vuokra eli rahana suoritettava vastike on lain mukaan suoritettava viimeistään vuokranmaksukauden toisena päivänä. Tästä voidaan sopia toisinkin. Yleensä vuokranmaksusta sovitaan vuokrasopimuksessa. Sidottua sopimusta on osapuolten noudatettava täyttääkseen sopimusvelvoitteensa. Ellei toisin sovita vuokranmaksukausi on yksi kuukausi. Vuokranmaksu eräpäivän siirtää seuraavalle arkipäivälle mm. arkilauantai ja pyhäpäivä. Vuokra on maksettava myös siltä ajalta, jonka vuokralainen sopimuksen päättymisen jälkeen Lue lisää ›

Asuinhuoneiston alivuokraus ›

Alivuokraus on vuokrasuhde joka syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhde on kyseessä myös silloin kun muu kuin vuokralainen (esimerkiksi omistaja) luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhteessa huoneiston alkuperäinen vuokralainen eli ”alivuokranantaja” jää myös itse asumaan huoneistoon. Myös omistaja jää hallinnoimaan osaa huoneistosta ollessaan alivuokranantajana. Ilman vuokranantajan suostumusta Lue lisää ›

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.