Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus ›

Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus perustuu lakiin. Lähtökohtaisesti osapuolten välinen maanvuokrasopimus sitoo osapuolia sopimuksen voimassaoloajan. Sopimusoikeudessamme on kuitenkin paljon säännöksiä, joiden perusteella sopimuksesta irtautuminen on mahdollista jos toinen sopijapuoli ei täytä sopimusvelvoitteitaan. Tässä artikkelissä käsitellään vuokrantajan oikeutta maanvuokrasopimuksen purkuun. Tässä esitetty purkuoikeus vuokralaisen konkurssitilanteessa kuuluu lain yleisiin säännöksiin. Tämä tarkoittaa, että purkuoikeus koskee lähtökohtaisesti kaikkia maanvuokralajeja. Lue lisää ›

Oikeus purkaa maanvuokrasopimus —vuokralainen purkaa ›

Oikeus purkaa maanvuokrasopimus on tietyissä tilanteissa sekä vuokralaisella, että vuokranantajalla. Tämä artikkeli keskittyy vuokralaisen oikeuteen purkaa maanvuokrasopimus. Kun vuokralainen purkaa vuokrasopimuksen, vuokrasuhde päättyy välittömästi. Tämä tarkoittaa, että sopimusvelvoitteet lakkaavat. Oikeus purkaa maanvuokrasopimus — perusteet Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokra-aluetta ei luovuteta vuokralaiselle sovittuna ajankohtana. Purkuoikeus vuokralaisella on myös silloin, jos sopimusta tehtäessä voimassa ollut viranomaisen Lue lisää ›

Maanvuokran määrä on sopimuksenvarainen ›

Maanvuokran määrä tai sen määräytymisperusteet ovat sovittavissa. Maanvuokrasta ei ole laissa yleisiä säännöksiä. Vuokran suuruus perustuu siten osapuolten; vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimukseen. Myös vuokran määräytymisperusteet ovat riippuvaisia sopimuksesta, joka määritellään sopimusvapauden puitteissa. Tyypillisesti vuokra määrätään rahasummana tai muulla loogisella ja näkyvällä esim. pinta-alaan liittyvällä laskentakaavalla. Vuokra voidaan sopia myös maksettavaksi esim. työnä tai tavarana. Lue lisää ›

Maanvuokrasopimus ›

Maanvuokrasopimus on vuokrasopimus, jolla maanomistaja tai muu vuokranantaja luovuttaa käyttöoikeuden kiinteistöön tai muuhun alueeseen. Luovuttaminen tapahtuu sovittua vastiketta vastaan. Maanvuokrasopimuksenkin voimassa ollessa omistusoikeus jää siis voimaan. Käyttöoikeuden sisältö voi vaihdella. Se voi sisältää esim. oikeuden käyttää luonnonvaroja tai rakennuksia. Maanvuokrasopimus sisällöllisesti Sopimus voidaan sopia määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuokrata voidaan kokonaisten kiinteistöjen lisäksi esimerkiksi Lue lisää ›

Irtaimen esineen kunto vuokrasuhteessa ›

Irtaimen esineen kunto on oltava sopimuksen mukainen. Sopimusoikeudessa on kaksi perusperiaatetta: sopimusvapauden periaate ja sopimuksen sitovuuden periaate. Näin ollen osapuolet voivat sitoutua muos huonoon sopimukseen. Esineen on sovelluttava tavanomaiseen käyttötarkoitukseensa. Esineen tulee lisäksi soveltua sellaiseen erityiseen käyttötarkoitukseen, johon vuokralainen on suunnitellut esinettä käyttävänsä ja josta vuokranantaja oli tietoinen sopimuksentekohetkellä. Irtaimen esineen hoito Vuokralla olevaa esinettä on Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokran suuruus käytännössä ›

Irtaimen esineen vuokran suuruus määräytyy vuokranantajan ja vuokralaisen välisellä vapaalla sopimuksella. Vuokra sovitaan lähestulkoon aina tietyksi rahasummaksi, mutta vuokra voidaan suorittaa myös muilla tavoin jos osapuolet niin sopivat. Vuokran määrää ei tarvitse sopia tarkkana lukuna, vaan on mahdollista sopia laskutavasta jonka mukaan vuokran määrä määritellään. Lähtökohtaisesti vuokran määrä säilyy koko sopimussuhteen ajan sen suuruisena kuin Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokran maksu ›

Irtaimen esineen vuokran maksu, tarkoittaa vastikkeen suorittamista irtaimen esineen omistajalle. Vuokrasuhteen ehdot, velvollisuudet ja oikeudet kannattaa määritellä kirjallisessa vuokrasopimuksessa. Tulkintaongelmat voivat liittyä tilanteisiin joissa ei ole otettu kantaa johonkin sopimussuhteessa vaikuttavaan kysymykseen. Ellei muuta ole sovittu, on vuokra maksettava vuokranantajan luona eli niin kutsuttuna viemävelkana. Käytännössä on yleistä, että vuokranantaja antaa vuokralaiselle tilinumeron jolle vuokra Lue lisää ›

Irtaimen esineen vuokra ›

Irtaimen esineen vuokra on käyttöoikeuden luovutus vastiketta vastaan. Se on siis vapaamuotoinen sopimus vastikkeellisen käyttöoikeuden luovuttamisesta vuokralleantajan irtaimeen esineeseen. Irtain esine voi olla melkein mitä tahansa jonka vuokraamisesta ei ole omaa erityislainsäädäntöä. Tähän vuokratyyppiin sovelletaan siksi keskeisesti yleisiä sopimusoikeudellisia säännöksiä ja periaatteita, jotka velvoittavat siis yleisesti kaikenlaisissa sopimussuhteissa. Muilta osin vuokranantajalla ja vuokralaisella on vapaus sopia keskenään vuokrasuhteen Lue lisää ›

Huoneiston kunto vuokrasuhteen aikana ›

Lähtökohtaisesti vuokranantaja vastaa siitä, että huoneiston kunto pysyy vuokrasuhteen aikana sopimuksen mukaisena. Tämä tarkoittaa mm. puutteellisuuksista huolehtimisen kuten esim. rikkoutuneiden kiinteän kaluston uusimista. Asia on näin ellei muuta ole sovittu. Voidaan myös sopia, että vuokralainen huolehtii itse käytössään olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista. Kiinteistölle kuuluvia, tyypillisesti huoneiston käyttäjän velvoitteita ovat esim. Lue lisää ›

Huoneiston vuokran kohtuullistaminen; perusteet ›

Vuokran kohtuullistaminen voi tulla eteen sekä asuin- että  liikehuoneiston vuokrasuhteen kuluessa. Sopijapuolet voivat saattaa asian tuomioistuimen tutkittavaksi. Usein tarve vaatia vuokran kohtuullistamista on vuokralaisella. Vaatimus vuokran kohtuullistamisesta on pantava vireille ennen kuin vuokrasuhde päättyy. Järjestely on omiaan vähentämään vuokralaisen halua riitauttaa vuokran määrä vuokranantajan irtisanottua tämän. Asuinhuoneiston vuokra Tuomoistuin voi alentaa tai korottaa vuokraa. Jos Lue lisää ›

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.