Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Vuokranantajan oikeus tarkistaa luottotiedot ›

Vuokranantajan oikeus tarkistaa luottotiedot vuokralaiselta perustuvat luottotietolakiin. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot vuokrasopimusta varten. Vuokranantajan oikeus tarkistaa luottotiedot Vuokranantajan kannattaa aina tarkastaa vuokralaisehdokkaan luottotiedot ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Myös silloin, kun vuokralaiseksi on tulossa yksityishenkilön sijasta yritys, on yrityksen luottotiedot mahdollista tarkastaa. Luottotietojen tarkistaminen on vuokranantajan oikeus. Vuokranantaja voi tehdä itse kyselyn luottotietoja käsittävään yritykseen tai pyytää vuokralaista Lue lisää ›

Maanvuokrasopimus ›

Maanvuokrasopimus on vuokrasopimus, jolla maanomistaja tai muu vuokranantaja luovuttaa käyttöoikeuden kiinteistöön tai muuhun alueeseen. Luovuttaminen tapahtuu sovittua vastiketta vastaan. Maanvuokrasopimuksenkin voimassa ollessa omistusoikeus jää siis voimaan. Käyttöoikeuden sisältö voi vaihdella. Se voi sisältää esim. oikeuden käyttää luonnonvaroja tai rakennuksia. Maanvuokrasopimus sisällöllisesti Sopimus voidaan sopia määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuokrata voidaan kokonaisten kiinteistöjen lisäksi esimerkiksi Lue lisää ›

Vuokratontti ›

Vuokratontti on yleensä asuntotarkoitukseen vuokrattavaa sopimuksessa määritettyä maa-alue. Asemakaava-alueella rakennuskorttelissa oleva tonttirekisteriin tai maarekisteriin merkitty rakennustontti ja rakennuskaava-alueella oleva itsenäiseksi kiinteistöksi erotettu rakennuspaikka voidaan luovuttaa vuokralle asuntotarkoitukseen tontinvuokraoikeuksin. Tontinvuokrasopimuksessa on mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin. Vuokratontti on rekisteröitävä Tontinvuokrasopimus on vuokramiehen tai hänen sijastaan ja kustannuksellaan vuokranantajan hakemuksesta rekisteröitävä. Jos tontinvuokrasopimuksen rekisteröintiä ole haettu 1 Lue lisää ›

Rakennetun viljelmän vuokra ›

Rakennetun viljelmän vuokra on sellaisen viljelmän vuokraamista, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia. Rakennettu viljelmä voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamista varten. Jos vuokra-aikaa ei mainita sopimuksessa, katsotaan sopimus tehdyksi kahdeksi vuodeksi. Vuokramies ei voi siirtää vuokraoikeutta luvatta toiselle. Tästä voidaan rakennetun viljelmän vuokrakirjassa sopia toisin. Puolet viljelmän rakennusten Lue lisää ›

Tontinvuokraus maanvuokrauksen erityisenä osana ›

Tontinvuokraus on eräs maanvuokrauksen erityismuoto. Tontinvuokraus on aina tehtävä määräaikaisena, jolloin vähimmäisvuokra-aika on 30 vuotta ja enimmäisaika 100 vuotta. Mikäli vuokrasopimuksesta ei käy ilmi määräaikaa, katsotaan vuokrasopimus tehdyksi kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin. Sopimus on rekisteröitävä samoin kuin sopimuksen myöhemmät muutokset ja sen täydennykset. Muu maanvuokra kuin tontinvuokra on yleensä Lue lisää ›

Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus ›

Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus perustuu lakiin. Lähtökohtaisesti osapuolten välinen maanvuokrasopimus sitoo osapuolia sopimuksen voimassaoloajan. Sopimusoikeudessamme on kuitenkin paljon säännöksiä, joiden perusteella sopimuksesta irtautuminen on mahdollista jos toinen sopijapuoli ei täytä sopimusvelvoitteitaan. Tässä artikkelissä käsitellään vuokrantajan oikeutta maanvuokrasopimuksen purkuun. Tässä esitetty purkuoikeus vuokralaisen konkurssitilanteessa kuuluu lain yleisiin säännöksiin. Tämä tarkoittaa, että purkuoikeus koskee lähtökohtaisesti kaikkia maanvuokralajeja. Lue lisää ›

Maanvuokran määrä on sopimuksenvarainen ›

Maanvuokran määrä tai sen määräytymisperusteet ovat sovittavissa. Maanvuokrasta ei ole laissa yleisiä säännöksiä. Vuokran suuruus perustuu siten osapuolten; vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimukseen. Myös vuokran määräytymisperusteet ovat riippuvaisia sopimuksesta, joka määritellään sopimusvapauden puitteissa. Tyypillisesti vuokra määrätään rahasummana tai muulla loogisella ja näkyvällä esim. pinta-alaan liittyvällä laskentakaavalla. Vuokra voidaan sopia myös maksettavaksi esim. työnä tai tavarana. Lue lisää ›

Maanvuokraus: Kiinteistö tai alue vuokrataan maanvuokrasopimuksella kirjallisesti ›

Mitä maanvuokrauksella tarkoitetaan? Maanvuokrauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle tietynsuuruista maksua vastaan. Mikäli vuokranantaja siirtää oikeutensa vuokra-alueeseen, niin myös uutta oikeuden omistajaa pidetään vuokranantajana. Maanvuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti ja sopijapuolten tulee allekirjoittaa se. Maatalousmaata tai muuta erikseen laissa määriteltyä maata vuokrattaessa voidaan vuokrasopimus kuitenkin tehdä suullisesti, jos vuokra-aika on Lue lisää ›

Vuokranantajan oikeus näyttää asuntoa ›

Vuokranantajan oikeus näyttää asuntoa perustuu huoneenvuokralakiin. Vuokranantajalla on oikeus näyttää asuntoa, mutta se pitää tehdä vuokralaiselle sopivana aikana. Vuokranantajan oikeus näyttää asuntoa Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuna olevaan asuntoon, jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa. Vuokranantaja on siis oikeutettu näyttämään asuntoa uudelle ostaja- tai vuokraajaehdokkaalle. Tällaiset asuntonäytöt siis on vuokranantajalle sallittuja tehdä, mutta Lue lisää ›

Onko vuokranantajalla oikeus mennä asuntoon? ›

Onko vuokranantajalla oikeus mennä asuntoon? Kyllä on, mutta vain rajatuissa tilanteissa ja silloinkin yhteisymmärryksessä vuokralaisen kanssa. Onko vuokranantajalla oikeus mennä asuntoon? Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuna olevaan huoneistoon sen kunnon ja hoidon valvomista varten. Tällaisessa tilanteessa vuokralaisen on viivytyksettä ja sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Huoneenvuokralain sanamuoto on se, että ”vuokralaisen on päästettävä vuokranantaja huoneistoon.” Vuokranantaja Lue lisää ›

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.