Maanvuokra

Rakennetun viljelmän vuokra ›

Rakennetun viljelmän vuokra on sellaisen viljelmän vuokraamista, jolla on maatalouden harjoittamiseen tarvittavia asuin- ja talousrakennuksia. Rakennettu viljelmä voidaan antaa vuokralle enintään 25 vuoden määräajaksi pääasiallisesti maatalouden harjoittamista varten. Jos vuokra-aikaa ei mainita sopimuksessa, katsotaan sopimus tehdyksi kahdeksi vuodeksi. Vuokramies ei voi siirtää vuokraoikeutta luvatta toiselle. Tästä voidaan rakennetun viljelmän vuokrakirjassa sopia toisin. Puolet viljelmän rakennusten Lue lisää ›

Vuokratontti ›

Vuokratontti on yleensä asuntotarkoitukseen vuokrattavaa sopimuksessa määritettyä maa-alue. Asemakaava-alueella rakennuskorttelissa oleva tonttirekisteriin tai maarekisteriin merkitty rakennustontti ja rakennuskaava-alueella oleva itsenäiseksi kiinteistöksi erotettu rakennuspaikka voidaan luovuttaa vuokralle asuntotarkoitukseen tontinvuokraoikeuksin. Tontinvuokrasopimuksessa on mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin. Vuokratontti on rekisteröitävä Tontinvuokrasopimus on vuokramiehen tai hänen sijastaan ja kustannuksellaan vuokranantajan hakemuksesta rekisteröitävä. Jos tontinvuokrasopimuksen rekisteröintiä ole haettu 1 Lue lisää ›

Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus ›

Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus perustuu lakiin. Lähtökohtaisesti osapuolten välinen maanvuokrasopimus sitoo osapuolia sopimuksen voimassaoloajan. Sopimusoikeudessamme on kuitenkin paljon säännöksiä, joiden perusteella sopimuksesta irtautuminen on mahdollista jos toinen sopijapuoli ei täytä sopimusvelvoitteitaan. Tässä artikkelissä käsitellään vuokrantajan oikeutta maanvuokrasopimuksen purkuun. Tässä esitetty purkuoikeus vuokralaisen konkurssitilanteessa kuuluu lain yleisiin säännöksiin. Tämä tarkoittaa, että purkuoikeus koskee lähtökohtaisesti kaikkia maanvuokralajeja. Lue lisää ›

Oikeus purkaa maanvuokrasopimus —vuokralainen purkaa ›

Oikeus purkaa maanvuokrasopimus on tietyissä tilanteissa sekä vuokralaisella, että vuokranantajalla. Tämä artikkeli keskittyy vuokralaisen oikeuteen purkaa maanvuokrasopimus. Kun vuokralainen purkaa vuokrasopimuksen, vuokrasuhde päättyy välittömästi. Tämä tarkoittaa, että sopimusvelvoitteet lakkaavat. Oikeus purkaa maanvuokrasopimus — perusteet Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, jos vuokra-aluetta ei luovuteta vuokralaiselle sovittuna ajankohtana. Purkuoikeus vuokralaisella on myös silloin, jos sopimusta tehtäessä voimassa ollut viranomaisen Lue lisää ›

Maanvuokran määrä on sopimuksenvarainen ›

Maanvuokran määrä tai sen määräytymisperusteet ovat sovittavissa. Maanvuokrasta ei ole laissa yleisiä säännöksiä. Vuokran suuruus perustuu siten osapuolten; vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimukseen. Myös vuokran määräytymisperusteet ovat riippuvaisia sopimuksesta, joka määritellään sopimusvapauden puitteissa. Tyypillisesti vuokra määrätään rahasummana tai muulla loogisella ja näkyvällä esim. pinta-alaan liittyvällä laskentakaavalla. Vuokra voidaan sopia myös maksettavaksi esim. työnä tai tavarana. Lue lisää ›

Maanvuokrasopimus ›

Maanvuokrasopimus on vuokrasopimus, jolla maanomistaja tai muu vuokranantaja luovuttaa käyttöoikeuden kiinteistöön tai muuhun alueeseen. Luovuttaminen tapahtuu sovittua vastiketta vastaan. Maanvuokrasopimuksenkin voimassa ollessa omistusoikeus jää siis voimaan. Käyttöoikeuden sisältö voi vaihdella. Se voi sisältää esim. oikeuden käyttää luonnonvaroja tai rakennuksia. Maanvuokrasopimus sisällöllisesti Sopimus voidaan sopia määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Vuokrata voidaan kokonaisten kiinteistöjen lisäksi esimerkiksi Lue lisää ›

Maanvuokrasopimus erityisissä tilanteissa ›

Kiinteistön tai alueen maanvuokra voidaan toteuttaa ilman, että vuokratun maan käytölle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Laissa tällaista vuokrasuhdetta koskevat säännökset ovat väljiä, mikä mahdollistaa maankäytön monilla eri tavoilla ja eri tarkoituksiin. Maanvuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Jos maanvuokrasopimus tehdään määräajaksi, sen saa tehdä enintään sadaksi vuodeksi. Mikäli määräajasta ei ole vuokrasopimuksessa mainintaa, katsotaan että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasuhteesta. Vuokrasuhde Lue lisää ›

Tontinvuokraus maanvuokrauksen erityisenä osana ›

Tontinvuokraus on eräs maanvuokrauksen erityismuoto. Tontinvuokraus on aina tehtävä määräaikaisena, jolloin vähimmäisvuokra-aika on 30 vuotta ja enimmäisaika 100 vuotta. Mikäli vuokrasopimuksesta ei käy ilmi määräaikaa, katsotaan vuokrasopimus tehdyksi kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin. Sopimus on rekisteröitävä samoin kuin sopimuksen myöhemmät muutokset ja sen täydennykset. Muu maanvuokra kuin tontinvuokra on yleensä Lue lisää ›

Maanvuokraus: Kiinteistö tai alue vuokrataan maanvuokrasopimuksella kirjallisesti ›

Mitä maanvuokrauksella tarkoitetaan? Maanvuokrauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle tietynsuuruista maksua vastaan. Mikäli vuokranantaja siirtää oikeutensa vuokra-alueeseen, niin myös uutta oikeuden omistajaa pidetään vuokranantajana. Maanvuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti ja sopijapuolten tulee allekirjoittaa se. Maatalousmaata tai muuta erikseen laissa määriteltyä maata vuokrattaessa voidaan vuokrasopimus kuitenkin tehdä suullisesti, jos vuokra-aika on Lue lisää ›