Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus perustuu lakiin. Lähtökohtaisesti osapuolten välinen maanvuokrasopimus sitoo osapuolia sopimuksen voimassaoloajan. Sopimusoikeudessamme on kuitenkin paljon säännöksiä, joiden perusteella sopimuksesta irtautuminen on mahdollista jos toinen sopijapuoli ei täytä sopimusvelvoitteitaan. Tässä artikkelissä käsitellään vuokrantajan oikeutta maanvuokrasopimuksen purkuun. Tässä esitetty purkuoikeus vuokralaisen konkurssitilanteessa kuuluu lain yleisiin säännöksiin. Tämä tarkoittaa, että purkuoikeus koskee lähtökohtaisesti kaikkia maanvuokralajeja.

Vuokranantajan oikeus purkaa maanvuokrasopimus vuokralaisen konkurssissa

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen omaisuus luovutetaan konkurssiin eikä konkurssipesä ole vuokranantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä.

Jos on sovittu, ettei vuokraoikeutta saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää toiselle, edellytyksenä on lisäksi, ettei vuokralainen ole mainitussa määräajassa asettanut näiden velvollisuuksien täyttämisestä vakuutta. Jos vuokralainen asettaa vakuuden vasta määräajan jälkeen, mutta ennen kuin on saanut purkamisilmoituksen tiedoksi, oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole. Vakuudella osoitetaan vuokranantajalle, että vuokralaisella on maksukykyä. Vakuuden olemassaolo turvaa vuokranantajan oikeutta saataviinsa ja purkuoikeuden käytön tarve oletettavasti vähenee.

Vuokralaisen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ei estä vuokrasopimuksen irtisanomista eikä purkamista muualla tässä laissa säädetyin perustein. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta konkurssin alkamisen jälkeen purkaa sopimusta sen johdosta, että vuokraa on maksamatta konkurssin alkamista edeltäneeltä ajalta.

Jos konkurssipesä käyttää vuokra-aluetta, se on tämän ajan vastuussa vuokrasopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä, vaikka se ei olisi ottanut vastatakseen niiden täyttämisestä.

Kun vuokrasopimus puretaan konkurssin vuoksi, vuokranantajalla on oikeus saada korvaus hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.