Maanvuokran määrä tai sen määräytymisperusteet ovat sovittavissa. Maanvuokrasta ei ole laissa yleisiä säännöksiä. Vuokran suuruus perustuu siten osapuolten; vuokranantajan ja vuokralaisen väliseen sopimukseen. Myös vuokran määräytymisperusteet ovat riippuvaisia sopimuksesta, joka määritellään sopimusvapauden puitteissa.

Tyypillisesti vuokra määrätään rahasummana tai muulla loogisella ja näkyvällä esim. pinta-alaan liittyvällä laskentakaavalla. Vuokra voidaan sopia myös maksettavaksi esim. työnä tai tavarana. Sopijapuolet voivat myös sopia niistä perusteista, joilla vuokraa mahdollisesti korotetaan tai alennetaan. Tällaiset sopimusperusteiset korotukset astuvat voimaan ilman nimenomaista hyväksymistä.

Jollei vuokranmaksun suoritusajasta ole sovittu, maksu on suoritettava vuosittain viimeistään kolme kuukautta ennen vuokravuoden päättymistä tai, jos vuokra-aika on vuotta lyhyempi, viimeistään vuokrakauden päättyessä.

Maanvuokran määrä ja sopimuksen syntyminen

Vuokran määrä on sovittava asiallisissa olosuhteissa. Mikä tahansa oikeustoimilain mukainen pätemättömyysperuste voi tulla kysymykseen. Tällainen voi olla esim. toisen osapuolen ymmärtämättömyyden tai hädänalaisuuden hyväksikäyttäminen sopimusta solmittaessa.

Vuokran, kuten minkä tahansa sopimusehdon, on oltava määrältään kohtuullinen. Jos ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. On kuitenkin huomattavaa, että vuokralaisen sitoutuminen hänen kannaltaan huonoon sopimukseen ei yleensä tarkoita, että sopimus olisi kohtuuton. Kaksi sopimuksenteon perusperiaatetta; sopimusvapauden periaate ja sopimuksen sitovuuden periaate mahdollistavat lähtökohtaisesti myös osapuolen kannalta huonoon sopimukseen sitoutumisen.

Nopeaa apua lakiasioihin.