Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Huoneiston kunto vuokrasuhteen alkaessa ›

Huoneiston kunto on oltava siinä kunnossa, kuin on sovittu. Huoneiston kunnnosta kannattaakin ottaa maininta vuokrasopimukseen. Ellei huoneiston kunnosta ole sovittu mitään, on huoneiston kuitenkin oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Jos asunto ei vastaa sovittua, voidaan vuokrasopimus tietyin edellytyksin purkaaa. Vuokralainen, joka on käynyt Lue lisää ›

Huoneenvuokra eli huoneiston vuokraaminen ›

Huoneenvuokra tarkoittaa käyttöoikeutta rakennukseen tai sen osaa tiettyä sovittua vastiketta vastaan. Vuokraoikeus voi sisältää käyttöoikeuden lisäksi muutakin kuten veden, sähkön, jätemaksut, kotivakuutuksen tai kiinteän internet-yhteyden. Vuokralla tarkoitetaan puhekielessä usein käytöstä maksettavaa vastiketta. Huoneenvuokra – sovellettava laki selvää? Yleensä vuorasopimuksella vuokralainen saa vuokranantajalta yksinomaisen käyttöoikeuden asuntoon. Huoneiston käyttötarkoituksesta riippuu mitä lakia vuokraamiseen on sovellettava. Kysymys on Lue lisää ›

Milloin vuokra on maksettava? ›

Vuokra eli rahana suoritettava vastike on lain mukaan suoritettava viimeistään vuokranmaksukauden toisena päivänä. Tästä voidaan sopia toisinkin. Yleensä vuokranmaksusta sovitaan vuokrasopimuksessa. Sidottua sopimusta on osapuolten noudatettava täyttääkseen sopimusvelvoitteensa. Ellei toisin sovita vuokranmaksukausi on yksi kuukausi. Vuokranmaksu eräpäivän siirtää seuraavalle arkipäivälle mm. arkilauantai ja pyhäpäivä. Vuokra on maksettava myös siltä ajalta, jonka vuokralainen sopimuksen päättymisen jälkeen Lue lisää ›

Asuinhuoneiston alivuokraus ›

Alivuokraus on vuokrasuhde joka syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhde on kyseessä myös silloin kun muu kuin vuokralainen (esimerkiksi omistaja) luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. Alivuokrasuhteessa huoneiston alkuperäinen vuokralainen eli ”alivuokranantaja” jää myös itse asumaan huoneistoon. Myös omistaja jää hallinnoimaan osaa huoneistosta ollessaan alivuokranantajana. Ilman suostumusta Alivuokraukseen Lue lisää ›

Maanvuokrasopimus erityisissä tilanteissa ›

Kiinteistön tai alueen maanvuokra voidaan toteuttaa ilman, että vuokratun maan käytölle asetetaan erityisiä vaatimuksia. Laissa tällaista vuokrasuhdetta koskevat säännökset ovat väljiä, mikä mahdollistaa maankäytön monilla eri tavoilla ja eri tarkoituksiin. Maanvuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Jos maanvuokrasopimus tehdään määräajaksi, sen saa tehdä enintään sadaksi vuodeksi. Mikäli määräajasta ei ole vuokrasopimuksessa mainintaa, katsotaan että kyse on toistaiseksi voimassa olevasta vuokrasuhteesta. Vuokrasuhde Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Irtisanominen ›

Jos toistaiseksi voimassa oleva sopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättymisestä voidaan sopia toisin kuin irtosanomalla. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia siten, että vuokrasopimus on vuokranantajan puolelta määräaikainen ja vuokralaisen puolelta toistaiseksi voimassa oleva. Voidaan myös sopia siten, että vuokranantaja voi vain tietyin ennalta sovituin perustein irtisanoa vuokrasopimus. Määräaikainen sopimus sitoo molempia osapuolia Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Vuokran periminen ennakkoon ›

Vuokran periminen ennakkoon: Ennakkovuokrasta sovitaan huoneiston vuokrasopimuksessa, perimiselle ei edellytä erityisiä syitä. Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan sopia vuokran perimisestä ennakolta yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta. Ennakkovuokra pitää lähtökohtaisesti erottaa vakuudesta mutta tämän periminen voidaan pitää vakuusluontaisena. Ennakkovuokralla tarkoitetaan sitä, että vuokraa suoritetaan tietyiltä vuokranmaksukausilta etupainoisesti, jonka jälkeen tilanne tasataan ja siirrytään maksamaan vuokraa vuokranmaksukausittain. Mikäli vuokralainen on Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Huoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi ›

Liikehuoneiston vuokralainen saa liikehuoneiston vuokrauksen lain nojalla ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa enintään puolet huoneistosta alivuokrauksena tai muutoin toisen käytettäväksi, tarkoittaen että enintään puolet liikehuoneiston pinta-alasta voidaan luovuttaa. Tämä edellyttää, ettei vuokranantajalle aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä toiminnasta. Mikäli vuokralainen luovuttaa osan huoneistosta vastiketta vastaan, kyseessä on alivuokraus. Vaikka lain nojalla vuokralainen ei tarvitse vuokranantajan lupaa Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra; Vuokranantajan oikeus päästä liikehuoneistoon ›

Vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon tämän kunnon ja hoidon valvomiseksi. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 20 §:n säännökset eivät ole pakottavia. Näin ollen osapuolet, vuokranantaja sekä vuokralainen, voivat jo vuokrasopimuksen laatiessa ja allekirjoittaessa sopia siitä, miten vuokranantaja valvoo huoneiston kuntoa ja hoitoa. Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokranantajalla ei ole oikeutta päästä liikehuoneistoon. Tällaisia sopimusehtoja laaditaan yleisesti, kun Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra; Huoneiston hallintaan saaminen ja sen viivästyminen ›

Vuokranantajan tärkein vuokrasopimukseen perustuva velvollisuus on antaa sopimuksessa mainittu huoneisto vuokralaisen käyttöön vuokrasuhteen ajaksi. Tämä velvollisuus alkaa sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada asunto hallintaansa. Tämä päivä on määritetty vuokrasopimuksessa. Jollei huoneisto ole valmis ja/tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästys aiheuttaa oleellista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Lue lisää ›

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.