Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Vuokrasuhde: Vakuus ›

Kuinka suuren vakuuden olen vuokrasuhteesta velvollinen maksamaan? Sopimusvelvoitteiden täyttämisen vakuudeksi vuokrasopimuksen osapuolet voivat sopia kohtuullisen yleensä rahamääräisen vakuuden asettamisesta. Jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on vakuuden hyväksisaajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokrasopimusta ei saa purkaa, jos vakuus on ehditty asettaa ennen purkamisilmoitusta. Vuokrasuhteessa voidaan sopia vakuudesta joko vuokranantajan tai vuokralaisen hyväksi tai siten, että molemmat Lue lisää ›

Vuokrasuhde: Kohtuuttomat sopimusehdot ›

Voiko vuokranantaja vaatia kohtuuttomia sopimusehtoja? Vuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisia sopimusehtoja ei vuokralaisen pidä hyväksyä. Muutoinkin kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella tai jättää se kokonaan huomioon ottamatta. Jos kohtuuttoman ehdon sovittelu johtaisi koko sopimuksen tasapainon järkkymiseen, voidaan sopimusta sovitella myös muilta osin tai määrätä sopimus kokonaan raukeamaan. Jos on kysymys kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä vuokrasopimuksesta, sen Lue lisää ›

Vuokrasuhde: Jälleenvuokralainen ›

Onko jälleenvuokralaisen asema turvallinen? Jos ensivuokralainen voisi irtisanoa jälleenvuokrasopimuksen, saa myös vuokranantaja irtisanoa sen paitsi jos on kysymys vuokranmaksun laiminlyönnistä. Jälleenvuokralaisella on joissakin tapauksissa lakiin perustuva oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, vaikka ensivuokrasuhde olisikin päättynyt. Jos jälleenvuokralaisella ei ole oikeutta jatkaa vuokrasuhdetta, päättyy jälleenvuokrasuhde yhtäaikaa ensivuokrasuhteen päättyessä. Jälleenvuokralaisella on oikeus jatkaa hallitsemansa asuinhuoneiston vuokrasuhdetta, jos ensivuokrasuhde päättyy Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen voimassaolo ›

Kuinka kauan vuokrasopimus on voimassa? Vuokrasopimuksen voi solmia määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos sopimuksen voimassa oloajasta ei ole sovittu, on kysymyksessä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimus katsotaan olevan voimassa toistaiseksi myös silloin, jos saman vuokralaisen kanssa on sovittu vähintään kolme peräkkäistä enintään kolmen kuukauden pituista määräaikaista vuokrasuhdetta. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ilman erillistä irtisanomista, kun Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen purku vuokralaisena ›

Milloin minulla vuokralaisena on oikeus välittömästi purkaa vuokrasopimus? Saat heti purkaa vuokrasopimuksesi, jos huoneiston käyttämisestä aiheutuu sinulle taikka kotiväkeesi tai palvelukseesi kuuluvalle ilmeistä vaaraa. Purkamisoikeus on heti olemassa myös silloin, jos huoneisto tai osa siitä joutuu pois hallinnastasi. Tällöin voit purkaa sopimuksen kuukauden kuluessa, jos mainitulla seikalla on sinulle olennainen merkitys. Muita vuokralaisen puolelta vuokrasopimuksen Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen purkaminen ›

Purettiinko vuokrasopimuksesi tai puritko sen itse? Jos vuokrasuhteesi on päättynyt vuokrasopimuksen purkamisen vuoksi, voit olla velvollinen tai oikeutettu vahingonkorvaukseen. Vuokranantajalla on oikeus vaatia korvaus vahingostaan, joka hänelle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta vuokranmaksun laiminlyönnin vuoksi. Myös sinulla on eräissä tapauksissa oikeus vahingonkorvaukseen. Ota yhteys lakimieheesi, jos olet ollut pakotettu purkamaan vuokrasopimuksesi asunnon terveydelle vaarallisuuden tai sen haltuunoton Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanomisaika, laskeminen ›

Kuinka pitkä on vuokrasopimuksen irtisanomisaika? Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jolloin irtisanominen on tehty. Näin ollen esimerkiksi 1.1. ja 31.1. tehdyissä irtisanomisissa molemmissa irtisanomisaika alkaa 31.1. lukien. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos vuokrasopimus ei ole kestänyt yhtäjaksoisesti yhtä vuotta kauempaa. Mikäli vuokrasopimus on Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanomisaika ›

Kuinka pitkä irtisanomisaika vuokrasopimuksellasi on? Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi. Sopimuksella ei vuokralaisen irtisanomisaikaa voida pidentää. Jos vuokrasopimuksessasi seisoo pidempi kuin yhden kuukauden irtisanomisaika, on kyseinen ehto mitätön. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden lopusta lukien, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, kun huoneiston vuokrasuhde on kestänyt vähintään Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan toimesta ›

Voiko vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimukseni, jos haluaa? Lain mukaan vuokranantajan on mahdollista irtisanoa toistaiseksi voimassaoleva asuinhuoneiston vuokrasopimus aina kun siihen on perusteltu syy, Hyväntavanvastaisten syiden perusteella irtisanomista ei kuitenkaan saa koskaan tehdä. Hyvän tavan vastaista on esim. irtisanoa vuokrasopimus siksi, että saisi huoneistosta käypää vuokratasoa korkeamman vuokran. Tällä suojataan vuokralaisia vuokranantajien ahneudelta. Jos vuokrasopimus on ollut Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen irtisanominen ›

Oletko aikeissa irtisanoa vuokrasopimuksesi? Määräaikainen vuokrasopimus päättyy ilman irtisanomista, kun sopimuksessa määrätty vuokra-aika päättyy. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainenkin vuokrasopimus voidaan tietyissä tilanteissa irtisanoa.

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.