Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen ennenaikainen päättyminen, korvaus ›

Voiko vuokrasuhteen ennenaikaisestä päättymisestä saada korvausta? Kun vuokrasopimus päättyy eräiden laissa lueteltujen syiden vuoksi, vuokralaisella on oikeus saada vuokrasuhteen päättymisestä aiheutuneesta vahingosta korvaus vuokranantajalta, joka vuokrasuhteen päättymisperusteen syntyessä oli vuokralaiseen nähden vastuussa vuokrasuhteen pysyvyydestä. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos vuokralainen itse vuokrasopimusta tai sen muutosta tai lisäystä tehtäessä taikka erääntynyttä suoritusta maksettaessa tiesi Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrasopimuksen ehdot ›

Voiko vuokranantaja asettaa ehtoja huoneiston käytölle? Huoneenvuokralaissa on joitakin pakottavia säännöksiä, joita ei vuokrasopimuksella voi sivuuttaa. Vuokrasopimuksen ehdolla ei saa rajoittaa vuokralaisen oikeutta saada huoneisto hallintaansa ja käyttää sitä. Samoin ovat mitättömiä vuokrasopimuksen ehdot, joilla esim. rajoitetaan vuokralaisen oikeutta vaatia huoneistolta laissa säädettyä kuntoa tai sovitaan vuokralaisen vastuu huoneistolle aiheutuneesta vahingosta ankarammaksi kuin se lain Lue lisää ›

Vuokrasopimus: Vuokrahuoneiston tuhoutuminen ›

Miten käy vuokrasopimukseni, jos vuokrahuoneisto tuhoutuu tai sen käyttö kielletään? Vuokrahuoneiston tuhoutuessa esim. tulipalossa lakkaa vuokrasopimus olemasta voimassa. Samoin on asian laita silloin, jos viranomainen kieltää vuokrahuoneiston käytön vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Jos vuokrasopimuksen lakkaaminen aiheutuu vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta, vuokralaisella on oikeus saada korvaus näin aiheutuneesta vahingosta. Vuokrasopimus voi lakata jo Lue lisää ›

Vuokrasopimuksen päättyminen: Muuttopäivä ›

Milloin minun on muutettava, kun vuokrasuhde päättyy? Voinko siirtää muuttopäivää? Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistoa vuokranantajan käytettäväksi. Koko huoneisto on luovutettava vuokranantajan hallintaan seuraavana päivänä. Jos vuokrasuhde on määräaikainen, ei muuttopäivää voida siirtää ilman vuokranantajan suostumusta. Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasuhteessa tuomioistuin voi vuokralaisen vaatimuksesta siirtää muuttopäivää jopa yhdellä Lue lisää ›

Vuokrasopimuksen irtisanominen: Vuokralainen saa irtisanoa ilman syytä ›

Vuokralainen ei tarvitse erityisiä perusteita irtisanoessaan vuokrasuhteen. Vanhan lain (ennen 1995) aikana vuokranantaja pystyi irtisanomaan vuokrasopimuksen ainoastaan laissa mainituilla perusteilla. Nykyisin erityisiä irtisanomisperusteita ei ole laissa mainittu vaan vuokralaisen irtisanomissuoja on säännelty välillisin muotomääräyksin. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokranantaja on velvollinen korvaamaan vuokralaiselle mm. aiheutuneet muuttokustannukset ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneet kulut, mikäli vuokranantajan tekemää Lue lisää ›

Vuokrasopimuksen irtisanominen: Kirjallinen irtisanominen ›

Tehokas irtisanominen edellyttää kirjallista muotoa. Vuokranantajan on aina ilmoitettava myös irtisanomisen peruste. Irtisanomisilmoituksesta käy tuomioistuimen lähettämä haaste vuokrasuhteen päättämis- ja häätöasiassa. Vuokralaisen ei yleensä tarvitse esittää mitään perustetta irtisanomiselleen. Peruste on kuitenkin vuokranantajalle ilmoitettava, jos irtisanominen lain mukaan edellyttää erityisiä perusteita. Irtisanominen on toimitettava todistettavasti esim. vastaanottotodistuksin taikka kahden henkilön todistaessa irtisanomisilmoituksen luovuttamista. Todistettavuuden vaatimus Lue lisää ›

Vuokrasopimuksen irtisanominen: Irtisanomisperuste ›

Vuokranantaja saa purkaa vuokrasopimuksen ilman irtisanomisaikaa välittömästi päättymään, jos vuokralainen esim. laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Muita lain tuntemia purkamiseen oikeuttavia perusteita ovat mm. vuokraoikeuden siirto tai huoneiston muu luovutus toisen käytettäväksi vastoin huoneenvuokralain säännöksiä sekä huoneiston käyttö muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty. Huoneiston huono hoito ja häiritsevän elämän vietto samoin Lue lisää ›

Vuokraoikeus: Vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle ›

Samassa huoneistossa asuvalle puolisolle tai muulle perheenjäsenelle vuokraoikeuden saa siirtää. Vuokranantajan erillistä lupaa siirtoon ei tarvita. Siirron oikeutus löytyy laista ja säännös on pakottava: vuokraoikeuden siirron perheenjäsenelle kieltävä sopimusehto on mitätön. Jos vuokralainen siirtää vuokraoikeutensa, vuokralaisen on välittömästi ilmoitettava siirrosta kirjallisesti vuokranantajalle. Vuokralainen vapautuu velvollisuuksistaan vuokralaisena siitä lukien, kun vuokralainen on ilmoittanut siirrosta vuokranantajalle. Jos Lue lisää ›

Vuokranmaksu: Vuokranmaksusta voidaan sopia vapaasti ›

Vuokran maksuajasta voidaan vapaasti sopia. Jos rahana maksettavan vuokran maksuajankohdasta ei ole sovittu, on vuokra maksettava toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien. Yleensä vuokranmaksukausi on kalenterikuukausi. Vuokrasopimuksessa on voitu sopia myös muun pituisesta vuokranmaksukaudesta. Muuna kuin rahana suoritettavan vuokran maksamisesta on erikseen sovittava. Rahana maksettava vuokra voidaan suorittaa posti- tai pankkisiirtona tai postiosoituksena. Myös muunlaisesta maksutavasta Lue lisää ›

Vuokranantaja: Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus ›

Vuokranantaja: Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus Vuokranantajalla on ilmoitusvelvollisuus vuokralaiselle, millä perusteella hän on oikeutettu huoneistoa vuokraamaan. Yleensä vuokranantaja on huoneiston omistaja. Jos joku asia rajoittaa vuokranantajan oikeutta antaa huoneisto vuokralle, on tästä vuokralaiselle kerrottava. Jos vuokranantajan oikeus hallita huoneistoa päättyy, on vuokranantaja velvollinen viivytyksettä ilmoittamaan asiasta vuokralaiselle. Jos vuokranantaja laiminlyö ilmoituksen antamisen, vuokralaisella on oikeus saada kohtuullinen Lue lisää ›

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.