Vuokra-asiat

Vuokra-asiat ovat merkittäviä, koskivat se sitten asuin- tai liikehuoneiston vuokrausta. Ennen vuokrasuhteen sopimista onkin hyvä selvittää tietoja esimerkiksi vuokrakohteen kunnosta tai hinnasta, vuokralaisten oikeuksista ja velvollisuuksista, sekä vuokrasuhteen päättymisestä. Joskus vuokrasuhteen osapuolille voi syntyä eriäviä käsityksiä vuokra-asioista, mikäli esimerkiksi vuokrasopimus on puutteellinen. Tällöin onkin hyvä tietää miten asia voidaan oikeudellisesti ratkaista. Laki24:n vuokra-asiat -osio tarjoaa vastauksia asuin- ja liikehuoneiston vuokraukseen sekä maanvuokraan liittyen.

Liikehuoneiston vuokra; Kunto ja sen puutteellisuus ›

Vuokralaisella on oikeus saada liikehuoneisto hallintaansa sovitussa kunnossa. Vuokralaiselle saattaa syntyä oikeus purkaa sopimus, mikäli liikehuoneisto ei ole luovutettu vuokrasopimuksen alkaessa sovitussa kunnossa. Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli liikehuoneisto on käytön aikana tullut puutteelliseen kuntoon. Vuokralainen voi vedota siihen, että vuokranantaja on vastuussa liikehuoneiston kunnosta. Mikäli vuokranantaja sekä vuokralainen sopimuksessaan ovat sopineet siitä, Lue lisää ›

Tontinvuokraus maanvuokrauksen erityisenä osana ›

Tontinvuokraus on eräs maanvuokrauksen erityismuoto. Tontinvuokraus on aina tehtävä määräaikaisena, jolloin vähimmäisvuokra-aika on 30 vuotta ja enimmäisaika 100 vuotta. Mikäli vuokrasopimuksesta ei käy ilmi määräaikaa, katsotaan vuokrasopimus tehdyksi kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Sopimuksessa on nimenomaisesti mainittava, että vuokraus tapahtuu tontinvuokraoikeuksin. Sopimus on rekisteröitävä samoin kuin sopimuksen myöhemmät muutokset ja sen täydennykset. Muu maanvuokra kuin tontinvuokra on yleensä Lue lisää ›

Maanvuokraus: Kiinteistö tai alue vuokrataan maanvuokrasopimuksella kirjallisesti ›

Mitä maanvuokrauksella tarkoitetaan? Maanvuokrauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistö tai alue annetaan määräajaksi tai toistaiseksi vuokralle tietynsuuruista maksua vastaan. Mikäli vuokranantaja siirtää oikeutensa vuokra-alueeseen, niin myös uutta oikeuden omistajaa pidetään vuokranantajana. Maanvuokrasopimus tulee tehdä kirjallisesti ja sopijapuolten tulee allekirjoittaa se. Maatalousmaata tai muuta erikseen laissa määriteltyä maata vuokrattaessa voidaan vuokrasopimus kuitenkin tehdä suullisesti, jos vuokra-aika on Lue lisää ›

Vuokravakuus ›

Vuokravakuudesta ja sen käytöstä Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 1 luvun 8 §:n mukaan voidaan sopia kohtuullisen vakuuden asettamisesta sen vahingon varalta, että sopijapuoli ei täytä velvoitteitaan. Jos vakuutta ei sovitussa ajassa aseteta, on sopijapuolella, jonka hyväksi vakuus on sovittu asetettavaksi, oikeus purkaa sopimus. Oikeutta purkaa sopimus ei kuitenkaan ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen Lue lisää ›

Vuokraus: Jälleenvuokraus ›

Harkitsetko vuokrahuoneistosi vuokraamista edelleen esim. vaihto-opiskelun ajaksi? Jälleenvuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut vuokraa koko huoneiston edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen. Jälleenvuokraukseen tarvitaan vuokrasopimuksessa annettu tai vuokranantajan erikseen antama lupa. Jälleenvuokrasuhdetta koskevat pääpiirteissään samat säännöt kuin ensivuokrasuhdettakin. Jälleenvuokrauksesta on ilmoitettava ensivuokranantajalle.

Vuokrasuhteen siirto: Ilmoitukset siirrosta ›

Miten vuokrasuhteesta johtuvat ilmoitukset tulee tehdä? Ilmoitukset vuokrasuhteen siirrosta ynnä muut asuinhuoneiston vuokraa koskevat ilmoitukset ja kehotukset vastapuolelle saadaan lähettää postitse kirjatussa kirjeessä vastaanottajan tavallisesti käyttämällä osoitteella. Lähettäjä saa vedota ilmoitukseen, jos ilmoitus on asianmukaisesti lähetetty. Vuokrasopimuksen irtisanomiset ja purkamiset tulee tehdä vastapuolelle todistettavasti annetulla kirjallisella ilmoituksella. Käytännössä vuokranantaja ei nipota ilmoituksen todisteellisuuden kanssa eli Lue lisää ›

Vuokrasuhde: Vuokrasuhteen irtisanominen, korvaus ›

Muistitko vaatia vuokranantajalta korvausta kärsimästäsi vääryydestä? Jos sinut on irtisanottu vuokrasuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisesti, ehkä ei ole vielä liian myöhäistä vaatia vuokranantajalta korvausta. Sinulla on oikeus saada vuokranantajalta korvaus muuttokustannuksista ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneista kuluista sekä suorittamistasi huoneiston vuokra-arvoa nostaneista korjaus- ja muutostöistä. Korjaus- ja muutostöistä voit vaatia korvausta niiden vuokrasuhteen päättymisajankohdan mukaisesta Lue lisää ›

Vuokrasuhde: Vuokrasuhteen irtisanominen, irtisanomisilmoitus ›

Pitääkö irtisanomisesta aina ilmoittaa vuokranantajalle? Irtisanominen on tehtävä todistettavasti. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on hänen annettava vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus. Myös vuokranantajan on irtisanoessaan vuokrasopimuksen annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Ilmoituksessaan vuokranantajan on lisäksi mainittava vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste.

Vuokrasuhde: Vuokrasuhde konkurssin sattuessa ›

Säilyykö vuokrasuhde konkurssissa vai joudunko taivasalle? Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä konkurssipesä halua jatkaa vuokrasopimuksen täyttämistä. Konkurssipesän tulee vuokranantajan antamassa vähintään kuukauden määräajassa ilmoittaa, ottaako se vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisen. Vuokranantajalla ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta, jos vuokralainen ehtii asettaa vakuuden vuokrasopimuksen täyttämisestä. Jos Lue lisää ›

Vuokrasuhde: Vuokralaisen kuolema ›

Miten vuokrasuhteen käy, jos vuokralainen kuolee? Kuolema ei itsessään lopeta vuokrasuhdetta. Vuokralaisen kuoltua tämän kuolinpesä on vastuussa vuokraehtojen täyttämisestä. Kuolinpesällä on oikeus irtisanoa vuokrasopimus niin kuin toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Jos vainaja oli vuokrannut asunnon yhdessä toisen kanssa, on kuolinpesällä ja eloonjääneellä vuokralaisella molemmilla itsenäinen oikeus irtisanoa vuokrasopimus omalta osaltaan. Eloonjääneellä vuokralaisella on oikeus jatkaa Lue lisää ›

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu muun muassa vuokran eli vastikkeen maksaminen vuokranmaksukautena, asunnosta huolehtiminen ja ylläpitäminen huolellisesti. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahinko.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus voidaan irtisanoa vain tuomioistuimen antaman oikeutuksen perusteella. Oikeutus vaatii kuitenkin aina erityisen perusteen, joka voi olla vuokralaisen sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle työn tai opintojen perusteella.

2

Vuokravakuus

Ennen asuntoon muuttoa vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta, jolla voidaan korvata vahingot mikäli sopijapuoli ei ollut täyttänyt velvoitteitaan.

3

Vuokrahuoneiston kunto

Vuokrahuoneiston on oltava sellaisessa kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuullisesti vaatia. Vuokranantajalle kuuluu vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapito sekä kiinteistölle kuuluvien velvoitteiden hoito ellei toisin sovita.

4

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan päättää irtisanomisella. Irtisanominen on tehtävä todistettavasti esim. antamalla vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus.