Onko jälleenvuokralaisen asema turvallinen?

Jos ensivuokralainen voisi irtisanoa jälleenvuokrasopimuksen, saa myös vuokranantaja irtisanoa sen paitsi jos on kysymys vuokranmaksun laiminlyönnistä. Jälleenvuokralaisella on joissakin tapauksissa lakiin perustuva oikeus jatkaa vuokrasuhdetta, vaikka ensivuokrasuhde olisikin päättynyt. Jos jälleenvuokralaisella ei ole oikeutta jatkaa vuokrasuhdetta, päättyy jälleenvuokrasuhde yhtäaikaa ensivuokrasuhteen päättyessä.

Jälleenvuokralaisella on oikeus jatkaa hallitsemansa asuinhuoneiston vuokrasuhdetta, jos ensivuokrasuhde päättyy jälleenvuokrasuhteen voimassaoloaikana sen johdosta, että ensivuokrasuhteen osapuolet ovat sopineet ensivuokrasuhteen päättymisestä. Sama oikeus jälleenvuokralaisella on myös silloin, jos ensivuokralainen on irtisanonut tai purkanut ensivuokrasopimuksen tai jos vuokranantaja on purkanut ensivuokrasopimuksen vuokranmaksun laiminlyönnin vuoksi. Lisäksi jos ensivuokralaisena olevan oikeushenkilön purkamista tai lakkaamista koskeva menettely on pantu vireille, on jälleenvuokralaisella oikeus jatkaa vuokrasuhdetta.

Jos jälleenvuokralainen haluaa jatkaa vuokrasuhdetta, on hänen ilmoitettava tästä vuokranantajalle kuukauden kuluessa siitä, kun sai tiedon ensivuokrasuhteen päättymisestä. Vuokrasuhteet eivät pääty ennen mainitun määräajan päättymistä. Jos vuokranantaja vastustaa vuokrasuhteen jatkamista, on hänen saatettava vastustamisensa peruste tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.