Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus perustuu siihen, että vuokralainen ei noudata lakia tai vuokrasopimusta ja jättää esimerkiksi vuokrat maksatta.

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Huoneenvuokralaissa on luetteloitu tilanteet, joissa vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus:

1) jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa;

2) jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä;

3) jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty;

4) jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;

5) jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai

6) jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vähäinen merkitys, ei oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen kuitenkaan ole.

Vuokranantajan on vedottava vuokrasopimuksen purkamisperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkamisoikeuttaan niin kauan kuin vuokralaisen häiritsevä elämä tai huono huoneiston hoitaminen jatkuu.

Vakuuden asettamisen laiminlyönti oikeuttaa purkamiseen

Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia kohtuullisesta vuokravakuudesta. Vuokralainen asettaa vakuuden vuokranantajalle sen varalta, että vuokralainen ei täytä velvollisuuksiaan. Jos vuokralainen ei aseta vakuutta sovitussa ajassa, on vuokranantajalla oikeus purkaa sopimus. Oikeutta purkaa sopimus ei kuitenkaan ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen tiedoksisaamista.

Vuokralaisen konkurssi oikeuttaa purkamaan vuokrasopimuksen

Jos vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä konkurssipesä ole vuokranantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa ilmoittanut ottavansa vastatakseen vuokrasopimuksesta konkurssin alkamisen jälkeen aiheutuvien velvollisuuksien täyttämisestä tai vuokralainen samassa määräajassa asettanut näiden velvollisuuksien täyttämisestä vakuutta, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus. Jos vuokralainen asettaa kuitenkin vakuuden myöhemmin, oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei ole, jos vakuus on asetettu ennen purkamisilmoituksen tiedoksisaamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.