Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat; huolellisuusvelvoite, käsittelyn suunnittelu, käyttötarkoitussidonnaisuus sekä tarpeellisuusvaatimus.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet tulevat henkilötietolaista.

Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Lisäksi pitää toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta.

Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi.

Henkilötietolain 7 §:n mukaan henkilötietoja saa käyttää tai muutoin käsitellä vain tavalla, joka ei ole yhteensopimaton 6 §:ssä tarkoitettujen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Tällä tarkoitetaan siis henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuutta.

Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä vain rekisteröidyn antaman suostumuksen, pakkotilan, lain velvoitteen, asiakkuus- tai muun vastaansuhteen tai tietosuojalautakunnan antaman luvan perusteella.

Henkilötietolain 9 §:n mukaan henkilötietojen tulee olla tarpeellisia ja virheettömiä.

Henkilötietolain 10 §:n mukaan henkilötietoja käsittelevän rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste.

Nopeaa apua lakiasioihin.