Tietosuoja

Henkilötieto: määritelmä ›

Henkilötietoja ovat henkilötietolain 3 §:n mukaan kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinsuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietolaissa oleva määritelmä merkitsee sitä, että lähtökohtaisesti kaikki luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot ovat henkilötietoja. Merkitystä ei ole sillä, millä keinoin tai mille alustalle tieto on Lue lisää ›

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn ›

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan aina, kun henkilötietoja kerätään ja halutaan luovuttaa eteenpäin esim. suoramarkkinointitarkoituksessa. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Suostumuksen pitää siis olla ensinnäkin vapaaehtoista. Nettipalveluissa, etenkin ilmaisissa palveluissa, koko palvelun ansaintalogiikka voi perustua siihen, että Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella on mahdollista siinä laajuudessa, kuin rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Henkilötietojen käsittelyyn pyydetään suostumusta lukuisissa nettipalveluissa. Käytännössä jokaiseen palveluun, johon henkilö rekisteröityy, hän antaa Lue lisää ›

Arkaluonteiset henkilötiedot ›

Arkaluonteiset henkilötiedot tarkoittavat muun muassa etnistä alkuperää tai terveydentilaa koskevia tietoja. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteiset henkilötiedot Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Tämä kielto määrätään henkilötietolain 11 §:ssä. Arkaluonteisina pidetään tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön 1) rotua tai etnistä alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 3) rikollista Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat; huolellisuusvelvoite, käsittelyn suunnittelu, käyttötarkoitussidonnaisuus sekä tarpeellisuusvaatimus. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojen käsittelyn periaatteet tulevat henkilötietolaista. Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Lisäksi pitää toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittely ›

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelijän asemaan tai rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja sisältävä rekisteri on henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyn määritelmä Henkilötietolain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan: ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi”. Henkilötietojen käsittelyllä samassa laissa tarkoitetaan. ”henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, Lue lisää ›

Henkilötietojen suoja ›

Henkilötietojen suoja perustuu henkilötietolakiin sekä useisiin erityislakeihin. Henkilötietojen suojaamisella pyritään yksityisyyden suojaamiseen. Henkilötietojen suoja on yksityisyyden suojaa Henkilötietojen käsittelyn vaatimukset kohdistuvat aina siihen tahoon tai toimijaan, joka ylläpitää henkilörekisteriä tai muuten käsittelee toisten ihmisten henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyä ja siis henkilötietojen suojaa käsittelee yleislakina henkilötietolaki. Sen lisäksi määräyksiä henkilötietojen käsittelystä on esimerkiksi terveydenhuollon alan erityislainsäädännössä. Henkilötietolaki Lue lisää ›

Tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käyttö ›

Tietosuojaviranomaiset ovat viranomaisia tai virkamiehiä, joiden tehtävä on taata yksityiselämän suoja erityisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Valtakunnassamme ylin henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan valvoja on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalautakunta Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen rekisteröintiä, käyttöä ja luovutusta. Hän voi antaa ohjeita rekisterinpitäjälle. Ohjeet eivät sido esim. toista laitosta tai muuta viranomaista. Tietosuojavaltuutettu tekee ratkaisuja, neuvoo, valvoo ja Lue lisää ›

Hoitosuhde ja potilastiedot ›

Hoitosuhde on terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välinen suhde. Suhde on yksi terveydenhuollon perusyksikkö. Potilaan kannalta suhde on usein merkityksellinen. Suhde vaikuttaa merkittävästi potilaan hyvinvointiin. Oikeudellisesti hoitosuhteen keskeinen ominaisuus on luottamuksellisuus. Luottamuksellisuus merkitsee laajasti ajatellen sitä, että potilas luottaa ammattihenkilön toiminnan asianmukaisuuteen. Tämä edellyttää monia asioita: ammattitaitoa, potilaan kuuntelemista ja tämän yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Lisäksi sosiaali Lue lisää ›

Rikosrekisteri: Vapausrangaistukseen tuomittujen tiedot ›

Pelottaako rikosrekisteri? Rikosrekisteri on valtakunnallinen oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä keskusrekisteri. Rekisteriin kerätään tietoja, joita tarvitaan rangaistusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan käyttää myös henkilön luotettavuuden ja henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa. Ote rikosrekisteristä vaaditaan muun muassa sellaiseen tehtävään pyrittäessä, jossa työskennellään lasten kanssa. Rekisteriin merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja. Rikosrekisteri ei ole julkinen. Tietoja voidaan kuitenkin Lue lisää ›