Hoitosuhde on terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välinen suhde. Suhde on yksi terveydenhuollon perusyksikkö. Potilaan kannalta suhde on usein merkityksellinen. Suhde vaikuttaa merkittävästi potilaan hyvinvointiin.

Oikeudellisesti hoitosuhteen keskeinen ominaisuus on luottamuksellisuus. Luottamuksellisuus merkitsee laajasti ajatellen sitä, että potilas luottaa ammattihenkilön toiminnan asianmukaisuuteen. Tämä edellyttää monia asioita: ammattitaitoa, potilaan kuuntelemista ja tämän yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Lisäksi sosiaali ja terveydenhoitoalan työhön liittyy salassapitovelvoite, mikä onkin iso osa luottamuksellisuutta.

Hoitosuhde ja potilastiedot

Lainsäädäntö suojaa potilaan arkaluonteisia henkilötietoja, tietojen säilytystarpeen lakattua tiedot on hävitettävä. Laissa on säädetty välttämättömiä rajoituksia salassapitoon. Sivulliselle tietoja voidaan kuitenkin antaa vain potilaan kirjallisella suostumuksella.

Hoitosuhde liittyy kiinteästi mm. potilastietojen käyttöön. Tietojen käytössä on noudatettava asiakastietolakia, terveydenhuoltolakia ja tietosuojalakia. Käyttötarkoitussidonnaisuutta arvioitaessa merkitystä on sillä, oliko tietoja hankkineella ja potilaalla hoitosuhde. Rekistereitä voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, mitä varten ne on perustettu.

Hoitosuhteen luottamus ja rikoslaki

Potilastietoja sisältävistä rekistereistä kerätään lokitietoja. Tämä mahdollistaa niiden käytön tarkoitussidonnaisuuden valvonnan.

Ammattihenkilö, joka urkkii muita kuin hänelle kuuluvia tietoja, tai joka vuotaa tietoja sivullisille oikeudettomasti, voi syyllistyä moniin rikoksiin. Ensinnäkin kyse on usein salassapitorikoksesta- tai rikkomuksesta. Virassa oleva lääkäri tms. voi syyllistyä virkasalaisuuden rikkomiseen. Lisäksi pelkkä potilastietojen holtiton käsittely voi johtaa sakkoon henkilörekisteririkkomuksesta.

Luottamus toki riippuu monista asioista, mutta lailla turvataan ennen kaikkea terveystietojen salassapito. Ammattihenkilö ei saa paljastaa niitä ulkopuolisille, ellei suostumus tai erityinen lainkohta oikeuta tietojen antamista. Salassapito on ennen kaikkea ammattieettinen kysymys, mutta urkintatapauksia tulee julki tämän tästä. Jos asia askarruttaa ota yhteyttä lakimieheen.


Lue lisää henkilötietojen suojasta.

Lähde §: laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä, terveydenhuoltolaki, tietosuojalaki, rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.