Henkilötietojen suojaaminen?

Henkilötietojen suoja tarkoittaa ihmisten yksityisyyden ja siihen liittyvien tietojen suojaamista. Yksityisyys on kaikkien perusoikeus. Ihmisellä on itsemääräämisoikeutensa nojalla oikeus saada suojaa valta- ja valvontajärjestelmiltä. Kukaan ei saa kerätä henkilötietoja ilman perusteltua syytä. Suomessa rekisterin pitäminen on lailla säänneltyä. Tietosuojaa turvataan sekä yksityisiä ihmisiä että henkilötietojen käsittelijöitä koskevalla lainsäädännöllä. Lainsäädäntöä täydentää sen noudattamista valvovat viranomaiset.

Tietosuojavaltuutettu ja tietosuojalautakunta huolehtivat yhdessä siitä, että tietosuoja toteutuu. Se pyritään toteuttamaan neuvonnalla, valvonnalla sekä hyvän tietojenkäsittelytavan avulla. Viimesijaisena keinona viranomaisilla on käytettävissään tuomioistuintie. Henkilötietojen suoja on koettu niin tärkeäksi, että on luotu kaksi uutta sanktiolajia; henkilörekisteririkkomus ja henkilörekisteririkos.

Tietosuojalainsäädäntö koskee sellaista tietoa, josta kyseinen henkilö on tunnistettavissa. Tämä koskee sekä tietoa, jossa henkilö kuvataan nimenomaisesti, että tietoa josta henkilö on välillisesti tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittely on avointa. Tämä sisältää muun muassa henkilön oikeuden saada itsestään olevia tietoja rekisteristä. Tietosuojaviranomaisilla on myös oikeus tarkastaa rekisteritiedot.

Henkilön tietojen rekisteröiminen on sallittua vain henkilön itsensä suostumuksella. Suostumukseksi tosin katsotaan jo se, jos rekisteröitävällä on jokin asiallinen yhteys (asiakassuhde, jäsenyys tai muu sellainen) rekisterinpitäjään. Tietoja ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, jota varten rekisteri on perustettu. Jokaisella rekisterinpitäjällä pitää siis olla perusteltu syy henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Yleisenä henkilötietojen suojan periaatteena on hyvän tietojenkäsittelytavan vaatimus. Myös tietoturvallisuus on osa tietosuojaa. Henkilötiedot on suojattava luvatonta käsittelyä vastaan. Niinpä esimerkiksi työpaikalla vain se, jolla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, saa käsitellä niitä.

Nopeaa apua lakiasioihin.