Edunvalvonta

Edunvalvonta: päämiehen omistama kiinteistö tai asunto-osake ›

Arvostaminen Päämiehen omistama kiinteistö tai asunto-osake tulee vuositilissä arvostaa käypään arvoonsa. Useimmiten maistraatille riittää pelkkä edunvalvojan varovainen arvio arvosta, mutta myös ammattilaisen arviota voidaan pyytää. Lähtökohtaisesti kiinteistön arvo ei muutu, eli ensimmäinen arvio arvosta merkitään vuositilistä toiseen. Maistraatti voi vaatia selvitystä, jos vuositilistä ilmenee kiinteistön tai asunto-osakkeen arvon muuttuminen tilikauden aikana. Jos kiinteistön tai asunto-osakkeen Lue lisää ›

Päätöstili edunvalvojan tehtävän päättyessä ›

Päätöstili on omaisuuden hoitamista koskeva tili, jonka edunvalvoja tekee tehtävänsä päätyttyä siltä ajalta, jolta vuositiliä ei ole annettu. Mikäli vuositiliä ei ole annettu, tehdään tili koko siltä ajalta, jona edunvalvoja  on toiminut tehtävässään. Päätöstili on annettava maistraatille ”viipymättä”, eli niin pian kuin se on mahdollista ottaen huomioon omaisuuden laatu ja laajuus. Päätöstili tulee kuitenkin antaa Lue lisää ›

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta ›

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta tehdään maistraatille. Ilmoituksen voi tehdä edunvalvonnan tarpeessa oleva henkilö itse tai kuka tahansa asiasta tietoinen henkilö. Ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta Edunvalvojan määrää yleensä maistraatti, joskin myös käräjäoikeus on toimivaltainen edunvalvojan määrämään. Yleensä edunvalvojan määräämistä koskeva asia menee kuitenkin maistraattiin. Maistraatti ryhtyy selvittämään edunvalvonnan tarvetta joko edunvalvonnan tarpeessa olevan henkilön oman hakemuksen tai toisen Lue lisää ›

Alaikäisen edunvalvoja ›

Alaikäisen edunvalvoja on hänen huoltajansa. Alaikäisellä voi olla myös muu edunvalvoja kuin huoltaja, jos edunvalvonnan järjestäminen muuten on tarpeellista. Alaikäisen edunvalvoja Alaikäisen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Lapsen huoltaja puolestaan on yleensä lapsen vanhempi. Jos lapsen vanhemmat ovat lapsen syntyessä avioliitossa keskenään, molemmista tulee automaattisesti huoltajia. Jos lapsi ei synny avioliitossa, huoltajaksi tulee automaattisesti äiti ja isä Lue lisää ›

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä ›

Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä ovat maistraatin valvonnan alla. Edunvalvoja huolehtii perinnönjaon toteutumisesta päämiehensä edun mukaisesti. Edunvalvojan tehtävät kuolinpesässä Edunvalvojan on osallistuttava päämiehensä puolesta kuolinpesän asioiden hoitoon. Ensimmäisenä tehtävänä edunvalvojan on otettava selko kuolinpesän tilanteesta esimerkiksi osallistumalla perunkirjoitustilaisuuteen. Sen jälkeen edunvalvojan on lähetettävä maistraatille jäljennös perukirjasta. Perukirjan jäljennös on lähetettävä maistraatille kuukauden sisällä sen laatimisesta. Edunvalvojan on päämiehensä Lue lisää ›

Edunvalvoja kuolinpesässä ›

Edunvalvoja kuolinpesässä on lähtökohtaisesti edustamassa jotakin kuolinpesän osakasta. Perinnönjättäjällä ollut edunvalvoja ei tule edunvalvojan ominaisuudessa enää kuolinpesään. Jos edunvalvonnan alaisena olevasta henkilöstä tulee kuolinpesän osakas, edunvalvoja edustaa osakasta myös kuolinpesän asioissa. Edunvalvojan on päämiehensä puolesta osallistuttava kuolinpesän hoitoon. Jos perinnönjättäjä oli itse edunvalvonnassa kuollessaan, ei tämän henkilön edunvalvoja tule enää kuolinpesän asioita hoitamaan. Edunvalvonta päättyy kuolemaan. Edunvalvojalla voi Lue lisää ›

Edunvalvojan valvonta ›

Edunvalvojan valvonta tehdään viranomaisvetoisesti. Valvova viranomainen on maistraatti. Edunvalvoja on velvollinen tekemään tilin tehtävien hoitamisesta Edunvalvojan valvonta Edunvalvojan on tehtävä maistraatille omaisuusluettelo päämiehensä varoista ja veloista silloin, kun edunvalvoja aloittaa tehtävässään. Sen jälkeen edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Edunvalvojan on vuosittain tehtävä maistraatille vuositili. Edunvalvontakin kulkee yritystoiminnasta tutulla tilikausi Lue lisää ›

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen ›

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen tähtää kaikessa päämiehen etuun ja hyötyyn. Päämiehen omaisuus ja sen pitää pystyä käyttämään päämiehen hyväksi. Edunvalvojan tehtävien hoitaminen Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta niin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi. Edunvalvoja voi sijoittaa päämiehensä varallisuutta, kunhan se tehdään tuottavalla ja turvallisella tavalla. Jos päämiehellä on esimerkiksi pankkitilillä ns. ylimääräistä rahaa, Lue lisää ›

Edunvalvojan sijainen ›

Edunvalvojan sijainen määrätään varsinaisen edunvalvojan tilalle silloin, kun varsinaisen edunvalvojan intressi voi olla ristiriidassa päämiehen kanssa. Edunvalvojan sijainen Edunvalvojan sijainen määrätään silloin, kun on olemassa edunvalvojan ja päämiehen vastakkaiset intressit, joiden vuoksi edunvalvojaa ei katsota tiettyyn toimenpiteeseen sopivaksi. Sijaisen määrääminen ei siis liity siihen, että edunvalvoja olisi hoitanut tehtäviään huonosti. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, Lue lisää ›

Edunvalvojan tehtävä ›

Edunvalvojan tehtävä on huolehtia asiakkaansa, päämiehensä eduista. Edunvalvoja huolehtii ennen kaikkea päämiehensä taloudellisista asioista. Edunvalvojan tehtävä Määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai maistraatti määrää samalla, mitä edunvalvojan tehtäviin kuuluu. Useimmiten edunvalvoja määrätään hoitamaan päämiehensä omaisuutta ja taloudellisia asioita. Edunvalvoja siis huolehtii siitä, että päämiehensä omaisuus ei mene hukkaan eikä se aiheettomasti vähene. Edunvalvoja huolehtii päämiehensä laskujen maksamisen Lue lisää ›