Päätöstili on omaisuuden hoitamista koskeva tili, jonka edunvalvoja tekee tehtävänsä päätyttyä siltä ajalta, jolta vuositiliä ei ole annettu. Mikäli vuositiliä ei ole annettu, tehdään tili koko siltä ajalta, jona edunvalvoja  on toiminut tehtävässään. Päätöstili on annettava maistraatille ”viipymättä”, eli niin pian kuin se on mahdollista ottaen huomioon omaisuuden laatu ja laajuus. Päätöstili tulee kuitenkin antaa maistraatille viimeistään kahden kuukauden kuluttua edunvalvojan tehtävän päättymisestä. Tältä osin päätöstili eroaa vuositilistä, jonka määräaika on kolme kuukautta. Päätöstilin sisältöä koskevat kuitenkin samat määräykset kuin vuositiliäkin.

Päätöstilivelvollisuus

Päätöstilivelvollisuus ei ole kuitenkaan poikkeukseton. Tilivelvollisuudesta voi vapautua, jos alaikäisen edunvalvontaa ei ole merkitty holhousasioiden rekisteriin. Tulee huomata, että tämä vapautus koskee vain sellaista edunvalvontaa, jota ei ole pitänyt rekisteröidä. Maistraatti voi vaatia päätöstilin tekemistä ja antamista viime kädessä myös pakkokeinoin, jos edunvalvontaa ei ole rekisteröity, vaikka se olisi pitänyt.

Myös sisällön suhteen voidaan päätöstilissä poiketa tavanomaisista vaatimuksista. Maistraatti voi antaa luvan tehdä päätöstili yleispiirteisesti, jos sen on edunvalvojan ja päämiehen läheisyyden vuoksi perusteltua. Yleispiirteisen tilin antaminen on mahdollista maistraatin päätöksellä, jos edunvalvoja on päämiehen vanhempi, aviopuoliso, lapsi tai muu edunvalvojan läheinen. Myös yleispiirteisestä tilistä tulee käydä selkeästi ilmi, miten päämiehen omaisuus on tilikauden aikana muuttunut.

Päätöstilin tarkastuksen jälkeen maistraatin tulee luovuttaa jäljennös päätöstilistä ja sitä koskevat huomautukset sille, jolla on oikeus vastaanottaa päämiehen omaisuus. Vastaanottaja voi nämä dokumentit saatuaan päättää, voidaanko tili hyväksyä vai tuleeko edunvalvojaa vastaan ryhtyä toimenpiteisiin. Vastaanottaja voi pyytää vuosi- ja päätöstileihin liittyviä tositteita ja hänellä on oikeus ne myös saada. Edunvalvoja on velvollinen säilyttämään tileihin liittyvät tositteet. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta päivittäisiin ja tavanomaisiin elinkustannuksiin kuuluvia tositteita.

Nopeaa apua lakiasioihin.