Tapaturma

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalveluita ›

Hätäkeskuslaitos on sisäasianministeriön alainen laitos. Sen tehtävä tuottaa maamme hätäkeskuspalvelut. Hätäkesuslaitos antaa myös tukitoimintoja pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille. Hätäkeskuslaitos jakautuu kolmeen ostastoon; ohjaus- ja ennakointiosasto, hätäkeskuspalvelut -osasto sekä tekniset palvelut -osasto. Hätäkeskuslaitos pitää sisällään hätäkeskuksia Hätäkeskukset vastaanottavat hätäilmoituksia. Vastaanottamisen lisäksi uhat, vaarat ja niiden vakavuus arvioidaan ja välitetään annetun ilmoituksen perusteella tehtävät Lue lisää ›

Kiireellinen hoito terveydenhuollossa ›

Kiireellinen hoito annetaan jokaiselle. Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas on aikaisemmin vakaasti ja pätevästi ilmaissut hoitoa koskevan tahtonsa, potilaalle ei kuitenkaan saa antaa sellaista hoitoa, joka on vastoin hänen tahtoaan. Vaikka potilaan suostumus on Lue lisää ›

Työtapaturma ›

Milloin on kyseessä työtapaturma? Työtapaturmalla tarkoitetaan sellaista tapaturmaa, joka on aiheutunut työntekijälle työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa. Työtapaturma voi siis tapahtua esimerkiksi työpaikalla, työmatkalla tai muualla työhön taikka työntekoon liittyvässä paikassa tai olosuhteissa. Myös tapaturma, joka on kohdannut työntekijää tämän suojellessa työnantajansa omaisuutta tai pelastaessa työtoiminnan yhteydessä ihmishenkeä, on työtapaturma. Tapaturma on kyseessä silloin, kun Lue lisää ›

Milloin on kysymyksessä tapaturma? ›

Tapaturma tarkoittaa sellaista vahinkoa, joka on äkillinen, odottamaton ja ennalta-arvaamaton. Näin ollen, jotta sattunut tapahtuma olisi tapaturma, on kaikkien kolmen edellytyksen täytyttävä samanaikaisesti. Lähtökohtaisesti äkillisyydellä tarkoitetaan lyhyellä aikavälillä tapahtuvaa sattumaa. Näin esimerkiksi katolta tippuminen on sellainen äkillinen tapahtuma, jota voidaan pitää tapaturmana. Kuitenkin äkillisyys on arvioitava tapauskohtaisesti, eikä mitään numeerista aikarajaa ole äkillisyyden osalta määritelty. Lue lisää ›