Edunvalvojan toiminnan valvonta on asetettu Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tehtäväksi. Valvonta tuo edunvalvojan päätöksenteköön ensinnäkin lupajärjestelmän kautta ennakkokontrollin, eli edunvalvojan luvanvaraiset toimet. Valvonta ehkäisee väärinkäytöksiä ja päämiehen edun vastaisten oikeustoimien syntymistä.

Omaisuusluettelo ja vuositili keskeisimmät

Edunvalvojan toiminnan valvonta on mahdollista tiettyjen asiakirjojen ja omaisuudenhoitoon liittyvien vuositilitysten avulla. Edunvalvoja on velvollinen toimittamaan omaisuusluettelon DVV:lle kolmen kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta. Omaisuusluettelossa luetellaan nimensä mukaisesti ne päämiehen varat ja velat, jotka ovat edunvalvojan hoidossa. Omaisuusluettelossa mainitaan myös ne käyttövarat, jotka edunvalvoja on jättänyt päämiehensä vallintaan.

Päämies voi myöhemmin saada lisää omaisutta. Edunvalvojan on huolehdittava, että omaisuus kirjataan omaisuusluetteloon kuukauden kuluessa saannosta. Velvollisuus ei kuitenkaan koske toistuvaa etuutta, esimerkiksi eläkettä tai vuokratuloa, jos niiden peruste on jo mainittu luettelossa.

Jos edunvalvojan tehtäviin ei kuulu omaisuuden hoitoa, omaisuusluetteloa ei tarvitse tehdä. Alaikäisen lapsen edunvalvojan on tehtävä omaisuusluettelo vain, jos omaisuutta on niin paljon, että se tulee merkitä holhousasioiden rekisteriin.

Omaisuusluetteloa täydentää omaisuuden hoitosuunnitelma, jonka DVV voi tarvittaessa määrätä laadittavaksi. Näin tehdään esimerkiksi tilanteessa, jossa hoidettavaa omaisuutta on paljon. Niin ikään edunvalvoja on tilivelvollinen päämiehensä omaisuuden hoitamisesta. Hänen on toimitettava DVV:lle ns. vuositili.

Vuositili kertoo päämiehen varat ja velat tilikauden alussa ja lopussa, tilikauden tapahtumat sekä merkittävät toimet. Jos edunvalvojan tehtävä lakkaa, esimerkiksi päämiehen kuolemaan, hänen tulee antaa DVV:lle päätöstili viimeisen vuositilin jälkeiseltä ajalta. Jos edunvalvoja on päämiehen läheinen, esimerkiksi puoliso ehdotonta tarkkuutta ei edellytetä, vaan DVV voi päättää, että tili voi olla yleispiirteinen. Esimerkiksi tavallisia asumiskuluja ei tarvitse eritellä; päämiehen omaisuuden muutokset täytyy silti mainita. Jos edunvalvojan hoidettavana on vain vähän omaisuutta, DVV voi päättää, että vuositiliä ei tarvitse toimittaa ainakaan joka vuosi. Tilivelvollisuus ei lainkaan koske sellaista edunvalvojaa, jonka ei tarvitse laatia omaisuusluetteloa. DVV valvoo edunvalvojien toimintaa näiden antamien asiakirjojen perusteella. Lain mukaan pakollisia ovat valtaosassa tilanteita omaisuusluettelo, vuositili ja päätöstili.


Lue lisää edunvalvojan kelpoisuudesta tehtävään.

Lähde §: laki holhoustoimesta


Suomen Juristit Oy
12.12.2016
(Päivitetty 16.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.