Henkilötietojen suoja perustuu henkilötietolakiin sekä useisiin erityislakeihin. Henkilötietojen suojaamisella pyritään yksityisyyden suojaamiseen.

Henkilötietojen suoja on yksityisyyden suojaa

Henkilötietojen käsittelyn vaatimukset kohdistuvat aina siihen tahoon tai toimijaan, joka ylläpitää henkilörekisteriä tai muuten käsittelee toisten ihmisten henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyä ja siis henkilötietojen suojaa käsittelee yleislakina henkilötietolaki. Sen lisäksi määräyksiä henkilötietojen käsittelystä on esimerkiksi terveydenhuollon alan erityislainsäädännössä.

Henkilötietolaki (523/1999) säätää yleisistä edellytyksistä, joiden perusteella henkilötietoja voidaan käsitellä. Yksi näistä edellytyksistä on asianomaisen henkilön antama suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Suostumuksen perusteella voidaan käsitellä myös arkaluonteisia henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tulee kuitenkin aina olla asiallisesti perusteltua ja tar- peellista henkilötietoja keräävän rekisterinpitäjän (esim. yrityksen tai viranomaisen) toiminnan kannalta. Suostumuksen perusteella kerättyjä henkilötietoja voidaan lähtökohtaisesti käsitellä niissä tarkoituksissa, mihin suostumus on saatu. (tietosuoja.fi)

Nopeaa apua lakiasioihin.