Euroopan unionin perusoikeuskirja määrittää ja vahvistaa perusoikeudet, jotka ovat turvattava sekä EU:n että kansallisen lainsäädännön toimin. Nämä perusoikeudet koskevat EU:n kansallisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden yksilö- ja kansalaisoikeuksia sekä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia.

Perusoikeuskirja julkaistettiin vuonna 2000 Nizzassa, jolloin Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat ensimmäisen julistuksen persuoikeuskirjasta. Vuonna 2000 perusoikeuskirjasta ei tullut oikeudellisesti sitova. Vasta Lissabonin sopimus vahvisti perusoikeuskirjan oikeudellisen sitovuuden. Lissabonin sopimus sisältää perusoikeuskirjan lähes kokonaisuudessaan, jonka vuoksi sopimuksen voimaantulo vahvisti myös perusoikeuskirjan sitovuuden.

Perusoikeuskirjan sisältö

Perusoikeuskirja jakaantuu seitsemään osastoon, joista kuusi käsittää eri oikeuksia ja viimeinen koskee perusoikeuskirjan tulkintaa.

I osasto (Ihmisarvo) koskee oikeutta ihmisarvoon, elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kieltoa.

II osastoon (Vapaudet) sisältyvät oikeus vapauteen, yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen, oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe, ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus, sananvapaus ja kokoontumisvapaus. Siihen sisältyvät myös oikeus koulutukseen, oikeus tehdä työtä, omistusoikeus ja oikeus turvapaikkaan.

III osastossa (Tasa-arvo) vahvistetaan yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon periaate sekä kulttuurinen, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus. Siinä määrätään myös lasten sekä ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksista.

IV osasto (Yhteisvastuu) koskee työntekijöiden oikeuksia, mukaan lukien neuvotteluoikeus ja oikeus työtaistelutoimiin sekä oikeus oikeudenmukaisiin ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin. Muita tähän osastoon sisältyviä oikeuksia ja periaatteita ovat muun muassa oikeus sosiaaliturvaan, oikeus saada terveydenhoitoa sekä ympäristönsuojelu ja kuluttajansuoja.

V osastossa (Kansalaisten oikeudet) luetellaan unionin kansalaisten oikeudet: äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa ja kunnallisvaaleissa, oikeus hyvään hallintoon, oikeus esittää vetoomus, oikeus tutustua asiakirjoihin, oikeus diplomaattiviranomaisten antamaan suojeluun sekä liikkumis- ja oleskeluvapaus.

VI osastossa (Lainkäyttö) vahvistetaan oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen, oikeus puolustukseen, laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate sekä kielto syyttää ja rangaista oikeudenkäynnissä kahdesti samasta rikoksesta.

Lähde §: Euroopan Parlamentti

Nopeaa apua lakiasioihin.