Rekisteriote

Tietosuojaseloste vai rekisteriseloste ›

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste. Rekisteriselosteen sisällön lisäksi tietosuojaselosteessa informoidaan rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaseloste Henkilötietolain mukaan kaikkiin verkkopalveluihin, joissa kerätään henkilötietoja on liitettävä tietojen antajaneli verkkopalveluun rekisteröityvän henkilön informoimiseksi ja yksityisyyden suojaamiseksi tarpeellinen tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteen vaatimus perustuu henkilötietolain 24 §:n vaatimukseen siitä, että rekisteröityä on informoitava: ”Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella ›

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella on mahdollista siinä laajuudessa, kuin rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Henkilötietojen käsittelyyn pyydetään suostumusta lukuisissa nettipalveluissa. Käytännössä jokaiseen palveluun, johon henkilö rekisteröityy, hän antaa Lue lisää ›

Rekisteriselosteen laatiminen ›

Rekisteriselosteen laatiminen on henkilörekisterin rekisterinpitäjän velvollisuus. Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Rekisteriselosteen laatiminen Rekisteriseloste on rekisterinpitäjän laatima selostus siitä, mitä hänen ylläpitämänsä henkilörekisteri sisältää, mitä tietoja sinne tallennetaa, mistä tiedot kerätään, mitä varten ja niin edelleen. Rekisteriseloste ei siis ole itse rekisteri, vaan se on julkisesti kaikkien nähtävillä asiakirja, jossa kerrotaan rekisteristä. Rekisteriseloste on siis Lue lisää ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ›

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat; huolellisuusvelvoite, käsittelyn suunnittelu, käyttötarkoitussidonnaisuus sekä tarpeellisuusvaatimus. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojen käsittelyn periaatteet tulevat henkilötietolaista. Henkilötietolain 5 §:n mukaan rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Lisäksi pitää toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. Henkilötietolain 6 §:n mukaan henkilötietojen Lue lisää ›