Arkaluonteiset henkilötiedot tarkoittavat muun muassa etnistä alkuperää tai terveydentilaa koskevia tietoja. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty.

Arkaluonteiset henkilötiedot

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty. Tämä kielto määrätään henkilötietolain 11 §:ssä. Arkaluonteisina pidetään tietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön

1) rotua tai etnistä alkuperää;

2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista;

3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;

5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka

6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.

Arkaluonteisten tietojen käsittelykiellosta on kuitenkin lukuisia poikkeuksia, jotka on lueteltu henkilötietolaissa sen 12 §:ssä. Merkittävimpiä poikkeuksia arkaluonteisten henkilötietojen käsittelykiellosta ovat rekisteröidyn antama suostumus ja lakiin perustuva velvollisuus tai oikeus käsitellä niitä.

Arkaluonteisia henkilötietoja saa siis käsitellä rekisteröidyn antamalla suostumuksella, mutta lain sanamuodon mukaan tämän suostumuksen pitää olla ”nimenomainen”. Tällä ”nimenomaisuuden” vaatimuksella voidaan katsoa tarkoitettavan muun muassa korostettua yksilöintivaatimusta sen suhteen, mitä tietoja saa käsitellä sekä pääsääntöistä tarvetta saada suostumus kirjallisesti. Kun arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään, on rekisterinpitäjän syytä varmistua siitä, että rekisteröidyn suostumus, jos arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään sen perusteella, on yksiselitteinen ja tarvittaessa todistettavissa oleva.

Arkaluonteisia henkilötietoja ovat myös henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta taikka ammattiliittoon kuulumista koskevat tiedot. Niiden käsittely on sallittua silloin, kun rekisteröity on itse saattanut tiedon julkiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.