Vahingonteko

Aiheeton hätäjarrutus on ilkivalta ›

Ilkivalta Ilkivalta Suomen Rikoslain (17 Luku 13§) nojalla syyllistyy hän, joka: ”1) metelöimällä tai muulla sellaisella tavalla aiheuttaa häiriötä virantoimituksen yhteydessä muualla kuin yleisellä paikalla taikka yleisöltä suljetussa virastossa, toimistossa, liikkeessä tai tehtaassa tai muussa vastaavassa paikassa, 2) aiheuttaa häiriötä soittamalla puheluita virastoon, toimistoon, liikkeeseen taikka muuhun vastaavaan paikkaan taikka 3) käyttämällä joukkoliikenteen kulkuneuvon, hissin Lue lisää ›

Vahingonteko yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen ›

Teko katsotaan vahingonteoksi myös silloin, kun teko kohdistuu yhteiseen omaisuuteen, johon tekijällä on osuus. Mikäli vahingontekorikoksen kohteena on ollut ainoastaan yksityinen omaisuus, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Vahingonteko ›

Mikäli henkilö oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, katsotaan hänen syyllistyvän vahingontekoon. Vahingonteosta tuomitaan myös se, joka toista vahingoittaakseen oikeudettomasti hävittää, turmelee, kätkee tai salaa tietovälineelle tallennetun tiedon tai muun tallennuksen tai yrittää tehdä tällaisen teon. Vahingonteosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Törkeä vahingonteko ›

Mikäli vahingonteolla aiheutetaan joko erittäin suurta taloudellista vahinkoa, tai, rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa, tai, historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa taikka mikäli osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa oikeudettomasti hävitetään, turmellaan, kätketään tai salataan tietovälineelle tallennettu tieto tai muun tallennus, ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi Lue lisää ›

Rikoksen tekijä korvannut vahingon ›

Vahingonteosta ja lievästä vahingonteosta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli rikoksen tekijä on korvannut vahingon ja vahingonkorvaus harkitaan riittäväksi seuraamukseksi tehdystä teosta.

Lievä vahingonteko ›

Jos vahingonteko, ottaen huomioon vahingon vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi vahingonteoksi. Lievästä vahingonteosta tuomitaan sakkoa.