Rikokset viranomaisia vastaan

Sakkovilppi ja väärät tulotiedot ›

Sakkovilppi on rikos, johon voi syyllistyä antamalla tuloistaan väärän tiedon. Suomalainen sakkorangaistusjärjestelmä tuntee tekoja, joista määrätään kiinteä sakko. Tällainen lievimmistä teoista määrättävään sakkoo eivät tekoon syyllistyneen tulot vaikuta. Vakavammista teoista määrätään päiväsakkoja. Päiväsakkojärjestelmä on rakennettu niin, että rikokseen syyllistyneen tulot ja maksukyky vaikuttavat sakon loppusummaan. Rahamäärän määräytyminen Päiväsakon rahamäärä lasketaan sakotettavan keskimääräisen kuukausitulon perusteella. Sakotettavan Lue lisää ›

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ›

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen on rikoslakirikos. Virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen voi syyllistyä kolmella tavalla. Rikos on tunnusmerkistön mukainen teko, joka osoittaa tekijässään syyllisyyttä. Rikostunnusmerkistö Väkivaltaiseen vastustamiseen syyllistyy se joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen. Tunnusmerkistön täyttymisen edellyttää ensinnäkin että käytös tai uhkaus kohdistuu virkamieheen ja lainvastaisen Lue lisää ›

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella ›

Kiinniotto henkilöllisyyden selvittämisen perusteella tehdään tilanteissa, joissa toimenpiteen kohteen henkilöllisyys ei selviä. Poliisilla on oikeus kysyä henkilötietoja yksittäiseen tehtävään liittyen. Yksittäistä tehtävää ei ole tarkoin määritetty, mutta konkreettista tehtävää edellytetään. Meneillään oleva tehtävä voi olla hätäkeskuksen kautta annettu tai poliisialoitteinen. Samansisältöinen oikeus henkilötietojen saamiseen on myös monilla muilla viranomaisilla (mm. rajavartiolaitos ja tulli). Henkilötiedoilla tarkoitetaan Lue lisää ›

Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle ›

Mikäli henkilö antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen kirjallisen todistuksen taikka siihen rinnastettavan teknisen tallenteen, taikka laadittuaan tällaisen todistuksen tai tallenteen antaa sen toiselle henkilölle edellä tarkoitettuun tarkoitukseen käytettäväksi, katsotaan teko väärän todistuksen antamiseksi viranomaiselle. Väärän todistuksen antamiseksi viranomaiselle katsotaan myös tilanne, jossa viranomaisen erityisen valvonnan alaisen toiminnan harjoittaja tai tämän edustaja tai palveluksessa oleva henkilö, Lue lisää ›

Väärän henkilötiedon antaminen ›

Mikäli henkilö erehdyttääkseen viranomaista ilmoittaa nimensä väärin taikka muuten antaa henkilöllisyydestään väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituksessa käyttää toisen henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista todistusta, katsotaan teko väärän henkilötiedon antamiseksi. Väärän henkilötiedon antamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Virkavallan anastus ›

Virkavallan anastukseksi katsotaan tilanne, jossa henkilö toista erehdyttääkseen ryhtyy ilman lakiin perustuvaa oikeutta toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä; taikka muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä. Virkavallan anastuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.  

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ›

Virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen; taikka, muuten käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa sellaisen virkatoimen johdosta sitä suorittavaa virkamiestä vastaan; taikka käyttää väkivaltaa virkamiestä taikka henkilöä, joka on hänen puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa Lue lisää ›

Virkamiehen vastustaminen ›

Mikäli virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, ottaen huomioon väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa, katsotaan teko virkamiehen vastustamiseksi. Virkamiehen vastustamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittäminen ›

Mikäli henkilö oikeudettomasti hävittää, ottaa haltuunsa, vahingoittaa tai muutoin tekee käyttökelvottomaksi yleisessä arkistossa tai viranomaisen hallussa olevan asiakirjan tai muun todistuskappaleen taikka viranomaisen pitämän yleisen rekisterin tai sen osan, katsotaan teko viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittämiseksi. Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vangin varustautuminen aseella ›

Mikäli vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu taikka sotilaskurinpitolaissa tarkoitettuun arestiin määrätty henkilö vastoin hänen tietoonsa saatettua kieltoa valmistaa, hankkii tai pitää hallussaan ampuma- tai teräaseen tai niihin rinnastettavan hengenvaarallisen välineen, katsotaan teko vangin varustautumiseksi aseella. Vangin varustautumisesta aseella tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.