Joukkotuho, rikos ihmisyyttä vastaan, sotarikos, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, syrjintä

Suojelupoliisi turvaa valtion sisäistä ja ulkoista turvallisuutta ›

Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen poliisin valtakunnallinen yksikkö. Suojelupoliiisin tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Suojelupoliisille kuuluu myös tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi. Sisäministeriö määrää Poliisihallitusta kuultuaan tarkemmin ne Lue lisää ›

Törkeä sotarikos ›

Mikäli sotarikos tehdään osana suunnitelmaa tai politiikkaa taikka osana laajamittaisia sotarikoksia ja toteutetaan siten, että rikos kohdistuu suureen joukkoon ihmisiä; tai, rikoksella aiheutetaan erittäin suurta ja laaja-alaista vahinkoa; tai rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla; tai, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi sotarikokseksi. Lue lisää ›

Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan ›

Mikäli rikoksessa ihmisyyttä vastaan kohdistuu tehtävä rikos suureen joukkoon ihmisiä; tai, rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla; tai, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai järjestelmällisesti, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan tuomitaan vankeutta vähintään kahdeksan vuotta, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava.

Syrjintä ›

Syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, virkatoiminnassa, muussa julkisessa tehtävässä, julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä tai muussa vastaavassa tilanteessa ilman hyväksyttävää syytä ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla; tai, kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä; tai, asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan perustuen tämän rotuun, Lue lisää ›

Sotarikos – Johdon tuomitseminen ›

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan sotarikoksista tai sellaisen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai alaiset sen johdosta, että esimies on laiminlyönyt oman velvollisuutensa valvoa asianmukaisesti joukkojen tai alaisten toimintaa. Edellytyksenä on lisäksi se, että esimies tiesi tai hänen olisi Lue lisää ›

Sotarikos ›

Sotarikoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija sodan taikka muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä toimimalla kansainvälisen oikeuden määräysten vastaisesti surmaa, haavoittaa, kiduttaa, tm. vastaavalla tavalla aiheuttaa henkilölle suurta kärsimystä tai vaikean vamman; tai, raiskaa, seksuaalisesti orjuuttaa, steriloi, pakottaa henkilön prostituutioon tai raskauteen, tai muulla tavalla harjoittaa törkeää seksuaalista väkivaltaa; tai, tuhoaa, takavarikoi tai Lue lisää ›

Rikos ihmisyyttä vastaan – Johdon tuomitseminen ›

Sotilaallinen ja muu esimies tuomitaan rikoksesta ja törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan tai sen yrityksestä rangaistukseen kuin tekijä tai osallinen, mikäli kyseessä on tilanne, jossa tekoon ovat syyllistyneet esimiehen tosiasiallisessa määräysvallassa ja valvonnassa olevat joukot tai alaiset sen johdosta, että esimies on laiminlyönyt oman velvollisuutensa valvoa asianmukaisesti joukkojen tai alaisten toimintaa. Edellytyksenä on lisäksi se, että Lue lisää ›

Rikos ihmisyyttä vastaan ›

Rikoksella ihmisyyttä vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa toimija osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä joko surmaa tai orjuuttaa toisen; tai, käy hänellä kauppaa; tai, kiduttaa häntä tai aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään; tai tuhoaa väestöä asettamalla väestöä tai sen osaa hävittäviä elinehtoja tai vastaavaa; tai, karkottaa Lue lisää ›

Lievä sotarikos ›

Mikäli sotarikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, ottaen huomioon aiheutettu seuraus tai muut rikokseen liittyvät seikat, katsotaan teko lieväksi sotarikokseksi. Lievästä sotarikoksesta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan ›

Kiihottamisella kansanryhmää vastaan tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö levittää yleisön keskuuteen lausuntoja tai muita tiedonantoja siten, että näissä lausunnoissa tai muissa tiedonannoissa joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista tai uskonnollista ryhmää taikka muuta niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää. Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kahdeksan vuotta.