Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen poliisin valtakunnallinen yksikkö.

Suojelupoliiisin tehtävänä on sisäministeriön ohjauksen mukaisesti torjua sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Suojelupoliisille kuuluu myös tällaisten rikosten tutkintaa. Sen tulee myös ylläpitää ja kehittää yleistä valmiutta valtakunnan turvallisuutta vaarantavan toiminnan estämiseksi.

Sisäministeriö määrää Poliisihallitusta kuultuaan tarkemmin ne asiaryhmät, jotka kuuluvat suojelupoliisin tutkittaviksi. Ministeriö päättää Poliisihallitusta kuultuaan tarkemmin suojelupoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta ja yhteistyöstä sekä niiden välisistä tutkintajärjestelyistä.

Suojelupoliisi on ilmoitusvelvollinen SM:lle tietyistä muutoksista

Suojelupoliisin on ilmoitettava sisäministeriölle sellaisesta suunnittelemastaan hallinnon sisäisestä ratkaisusta tai olosuhteiden muutoksesta, jolla voi olla laatunsa tai laajuutensa vuoksi merkittävää vaikutusta sisäministeriön hyväksymien suojelupoliisin tulostavoitteiden ja toimintalinjojen toteutumiseen.

Sisäministeriö voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen tällaisen hallinnon sisäisen asian, vaikka asia säädetty suojelupoliisin henkilöstöön kuuluvan virkamiehen ratkaistavaksi. Ministeriö voi myös ottaa käsiteltäväkseen suojelupoliisin ja muun poliisiyksikön yhteistyötä tai työnjakoa koskevan asian.

Nopeaa apua lakiasioihin.