Poliisitutkinta

Rikoksen johdosta tapahtuvaa tutkintaa kutsutaan esitutkinnaksi. Muuta lailla poliisin suorittamaksi säädetty tutkintaa nimitetään poliisitutkinnaksi. Huomattavaa on, että rikostapauksissa valtaosa poliisin tekemistä toimenpiteistä ja pakkokeinoista tehdään esitutkintalain tai pakkokeinolain perusteella. Poliisitutkinnan… Lue lisää »

Rikosvahinko: Asianomistajan korvausvaatimukset

Rikoksen asianomistajan korvausvaatimukset voidaan käsitellä rikostapauksen yhteydessä, mikäli se käy kohtuudella päinsä häiritsemättä itse pääasian käsittelyä. Onko sinulle aiheutunut rikoksen johdosta vahinkoa? Yleensä on prosessiekonomisista syistä järkevää ajaa korvauskannetta rikosasian… Lue lisää »

Ulkomailla tehty rikos ja sen esitutkinta

Ulkomailla tehty rikos voi tulla esitutkintaan Suomessa. Ensimmäisenä dellytyksenä on, että rikokseen voidaan soveltaa Suomen lakia. Jos rikos on suomalaisen rikosoikeusjärjestelmän alla, myös esitutkinta voidaan tällöin suorittaa. Ulkomailla tehty rikos… Lue lisää »

Metsärikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hakkaa metsää lain nojalla annetun kasvatus- tai uudistushakkuuta koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisesti tai rikkoo suojametsäaluetta tai suoja-aluetta koskevaa lain tai lain nojalla… Lue lisää »

Metsästysrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästää käyttäen laissa kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää taikka metsästää vastoin laissa säädettyä moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytön rajoitusta; taikka, metsästää vastoin lain tai sen… Lue lisää »

Kaapatun lapsen palauttaminen ei-sopimusvaltiosta

Miten kaapatun lapsen palauttaminen ei-sopimusvaltiosta on mahdollista? Jos lapsi on viety luvattomasti valtioon, joka ei ole osapuolena lapsikaappaussopimuksessa, vanhemman tulisi ottaa yhteyttä ulkoasiainministeriöön, joka hoitaa asian eteenpäin kyseisen maan Suomen… Lue lisää »

Lapsikaappaustilanne

Miten lapsikaappaustilanteeseen voi varautua ja miten siinä toimia? Ulkomaalaisten kanssa yhä enenevässä määrin solmittujen avioliittojen tai asuinliittojen myötä kotimaisen lapsikaappauksen ohella myös kansainvälinen lapsikaappaus on noussut merkittäväksi lainsäädäntötoimia vaatineeksi asiaksi.… Lue lisää »

Teollisoikeusrikos

Teollisuusrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö lain vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, loukkaa oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tai, patentin tuottamaa yksinoikeutta, tai, mallioikeutta,… Lue lisää »

Törkeä kiristys

Mikäli kiristyksessä uhataan vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle; taikka, mikäli rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa;… Lue lisää »