Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hakkaa metsää lain nojalla annetun kasvatus- tai uudistushakkuuta koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisesti tai rikkoo suojametsäaluetta tai suoja-aluetta koskevaa lain tai lain nojalla annettua säännöstä tai määräystä, katsotaan hänen syyllistyvän metsärikokseen. Metsärikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan vahingoittaa metsän hoito- tai käyttötoimenpiteellä ympäristöstään selvästi erottuvaa metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista elinympäristöä lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti, taikka ilman laissa edellytettyä lupaa tai lupaehdon vastaisesti siten, että teko on omiaan vaarantamaan kyseisen elinympäristön ominaispiirteiden säilymistä. Metsärikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.