Luonnonvararikokset

Erätarkastaja valvoo valtion alueiden käytön lainmukaisuutta ›

Erätarkastaja valvoo Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta erävalvontaan kuuluvassa laajuudessa. Erätarkastajat on sijoitettu julkisten hallintotehtävien yksikköön. Erätarkastajalla on suhteellisen laajat laissa määritellyt toimivaltuudet eränkäyntiin liittyvän rikollisuuden paljastamiseksi. Kelpoisuusehtona ko. virkaan on poliisin perustutukinto. Nykyinen erävalvontalaki on tullut voimaan 1.1.2006. Käytännön tehtävät Erätarkastajat valvovat mm. metsästystä, kalastusta, jokamiehenoikeuksia ja maastoliikennettä. Erätarkastajat valvovat myös valtion Lue lisää ›

Metsästysrikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästää käyttäen laissa kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää taikka metsästää vastoin laissa säädettyä moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytön rajoitusta; taikka, metsästää vastoin lain tai sen nojalla annettua riistaeläimen rauhoitusta tai metsästyskieltoa tai -rajoitusta tai kiintiötä koskevaa säännöstä tai määräystä, tai ilman pyyntilupaa; taikka, aiheuttaa metsästäessään vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai Lue lisää ›

Metsästyskielto ›

Metsästysrikoksesta tuomittava, joka on menettelyllään osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta metsästystä koskevista säännöksistä, voidaan määrätä metsästyskieltoon vähintään yhdeksi ja enintään viideksi vuodeksi. Samalla hänet on määrättävä luovuttamaan metsästyskorttinsa riistanhoitoyhdistykselle. Metsästyskieltoon määrätty ei saa metsästyskiellon aikana metsästää eikä toimia laissa tarkoitettuna metsästyksen johtajana. Metsästyskielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka jätetään syyntakeettomuuden vuoksi rangaistukseen tuomitsematta. Kielto on voimassa muutoksenhausta Lue lisää ›

Metsärikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta hakkaa metsää lain nojalla annetun kasvatus- tai uudistushakkuuta koskevan säännöksen tai määräyksen vastaisesti tai rikkoo suojametsäaluetta tai suoja-aluetta koskevaa lain tai lain nojalla annettua säännöstä tai määräystä, katsotaan hänen syyllistyvän metsärikokseen. Metsärikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan vahingoittaa metsän hoito- tai käyttötoimenpiteellä ympäristöstään selvästi erottuvaa metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta Lue lisää ›

Laittoman saaliin kätkeminen ›

Laittoman saaliin kätkemisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, kuljettaa, välittää tai kauppaa metsästysrikoksella tai kalastusrikoksella saatua saalista, vaikka tietää, että se on tällä tavalla saatu. Laittoman saaliin kätkemisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Laittoman saaliin kätkemisestä ei tuomita henkilöä, joka on osallinen rikokseen, jolla laiton saalis on saatu, eikä myöskään henkilöä, joka Lue lisää ›

Kalastusrikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää kalastuksessa räjähdyksellä tai muulla tavoin aikaansaatua painetta taikka ampuma-asetta tai sähkövirtaa; taikka, kalastaa huomattavassa laajuudessa vastoin lain tai sen nojalla annettua kalojen tai rapujen rauhoitusta, pyydyksiä, pyynnin harjoittamista, pyyntikieltoa, pyyntirajoitusta tai kalojen tai rapujen alamittaa koskevaa säännöstä tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä; taikka, kalastaa Euroopan yhteisön Lue lisää ›