Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästää käyttäen laissa kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää taikka metsästää vastoin laissa säädettyä moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytön rajoitusta; taikka, metsästää vastoin lain tai sen nojalla annettua riistaeläimen rauhoitusta tai metsästyskieltoa tai -rajoitusta tai kiintiötä koskevaa säännöstä tai määräystä, tai ilman pyyntilupaa; taikka, aiheuttaa metsästäessään vaaraa tai vahinkoa ihmiselle tai toisen omaisuudelle, tai rikkoo yleisen turvallisuuden vuoksi annettua metsästystä koskevaa kieltoa tai rajoitusta, katsotaan hänen syyllistyvän metsästysrikokseen. Metsästysrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Mikäli metsästysrikoksella on loukattu ainoastaan yksityisen oikeutta, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.