Huumausainerikokset

Huumausainerikos ›

Huumausainerikoksesta säädetään rikoslain 50 luvussa. Rikoslaissa on huumausainerikoksen kohdalla määritelty useita erilaisia tekotapoja. Huumausainerikoksessa voi siten olla kysymyksessä huumausaineen: valmistaminen viljely maahantuonti tai maasta vienti kuljettaminen tai kuljetuttaminen myynti, välittäminen, luovutus tai muu levitys, tai hallussapito Näitä huumausaineita ovat huumausainelaissa tarkoitetut huumausaineet. Lainkohdassa on lisäksi erikseen mainittu kokapensaan, kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien, oopiumiunikon, hampun tai Lue lisää ›

Yleisiä määritelmiä – Huumausaine, erittäin vaarallinen huumausaine ›

Huumausaineella tarkoitetaan huumausainelaissa tarkoitettua huumausainetta. Erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet.  

Törkeä huumausainerikos ›

Mikäli huumausainerikoksessa rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta; taikka, rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikoksentekijä toimii sellaisen rikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä; taikka, aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa; taikka, levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla, ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko Lue lisää ›

Törkeä huumausainerikoksen edistäminen ›

Mikäli huumausainerikoksen edistämisessä rikoksentekijä toimii huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä ja rikoksen kohteena oleva väline, tarvike tai aine on tarkoitettu erittäin vaarallisen huumausaineen tai suuren huumausainemäärän valmistukseen, viljelyyn, maahantuontiin tai maastavientiin taikka mikäli huumausainerikoksen edistämisellä tai edistettävällä rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, ja huumausainerikoksen edistäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi Lue lisää ›

Toimenpiteistä luopuminen – syytteen nostamatta jättäminen ›

Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta rikoksesta voidaan jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, mikäli rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon. Virallinen syyttäjä saa niin ikään jättää Lue lisää ›

Huumausainerikos lyhyesti ›

Rikoslain mukaan: mikäli henkilö laittomasti valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta taikka viljelee tai yrittää viljellä kokapensasta, kat-kasvia (Catha edulis) tai Psilosybe-sieniä; taikka, viljelee tai yrittää viljellä oopiumiunikkoa, hamppua tai meskaliinia sisältäviä kaktuskasveja käytettäväksi huumausaineena tai sen raaka-aineena taikka käytettäväksi huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa; taikka, tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta Lue lisää ›

Huumausainerikoksien seurauksena tarvikkeiden ja varojen menetys valtiolle ›

Huumausainerikoksessa valtiolle menetetyksi tuomitaan välineet, tarvikkeet tai aineet, joita on käytetty rikoksen tekemiseen tai jotka on tähän tarkoitukseen hankittu; sekä ne varat, joilla tekoa on rahoitettu, siinäkin tapauksessa, että teko on rangaistava huumausainerikoksena tai törkeänä huumausainerikoksena. Varojen menettämiseen tuomitaan rahoittaja, rahoituksen vastaanottaja tai kumpikin yhteisvastuullisesti. Lisäksi valtiolle tuomitaan menetettäväksi rikoksen tuottama taloudellinen hyöty.

Huumausainerikoksen valmistelu ›

Mikäli henkilö tehdäkseen huumausainerikoksen, poislukien hallussapito ja hankkiminen, valmistaa, tuo maahan, hankkii tai vastaanottaa tällaisen rikoksen tekemiseen soveltuvan välineen, tarvikkeen tai aineen, katsotaan hänen syyllistyvän huumausainerikoksen valmisteluun. Huumausainerikoksen valmistelusta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Huumausainerikoksen edistäminen ›

Mikäli henkilö huumausaineen laitonta valmistusta, viljelyä, maahantuontia tai maastavientiä varten valmistaa, kuljettaa, luovuttaa tai välittää välineitä, tarvikkeita tai aineita tietäen, että niitä käytettäisiin tähän tarkoitukseen; taikka, varoja lainaamalla tai muuten rahoittamalla edistää huumausainerikosta tai sen valmistelua taikka ensin tarkoitettua toimintaa tietäen, että rahoitus käytetään tähän tarkoitukseen, katsotaan hänen syyllistyvän huumausainerikoksen edistämiseen. Huumausainerikoksen edistämisestä tuomitaan, ellei Lue lisää ›

Huumausaineen käyttörikos ›

Mikäli henkilö laittomasti käyttää taikka omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta, katsotaan hänen syyllistyvän huumausaineen käyttörikokseen. Huumausaineen käyttörikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.