Tieto- ja viestintärikokset

Törkeä viestintäsalaisuuden loukkaus ›

Mikäli viestintäsalaisuuden loukkauksessa rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa laissa tarkoitetun teleyrityksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa; taikka, mikäli rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemistä varten suunniteltua tai muunnettua tietojenkäsittelyohjelmaa tai teknistä erikoislaitetta tai rikos muuten tehdään erityisen suunnitelmallisesti; taikka mikäli rikoksen kohteena oleva viesti on sisällöltään erityisen luottamuksellinen taikka teko huomattavasti loukkaa yksityisyyden suojaa, ja viestintäsalaisuuden Lue lisää ›

Törkeä tietomurto ›

Mikäli tietomurto tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa taikka erityisen suunnitelmallisesti, ja tietomurto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tietomurroksi. Törkeästä tietomurrosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.  

Törkeä tietoliikenteen häirintä ›

Mikäli tietoliikenteen häirinnässä rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi asemaansa laissa tarkoitetun yleistä teletoimintaa, kaapelilähetystoimintaa tai yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa tai muuta erityistä luottamusasemaansa taikka mikäli rikoksella estetään tai häiritään hätäkutsujen radioviestintää tai muuta sellaista tele- tai radioviestintää, jota harjoitetaan ihmishengen turvaamiseksi, ja tietoliikenteen häirintä on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tietoliikenteen häirinnäksi. Törkeästä Lue lisää ›

Törkeä tietojärjestelmän häirintä ›

Mikäli tietojärjestelmän häirinnässä aiheutetaan erityisen tuntuvaa haittaa tai taloudellista vahinkoa tai mikäli rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja tietojärjestelmän häirintä on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tietojärjestelmän häirinnäksi. Törkeästä tietojärjestelmän häirinnästä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Tietomurto ›

Mikäli henkilö käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muuten murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään, jossa sähköisesti tai muulla vastaavalla teknisellä keinolla käsitellään, varastoidaan tai siirretään tietoja, taikka sellaisen järjestelmän erikseen suojattuun osaan, katsotaan hänen syyllistyvän tietomurtoon. Tietomurrosta tuomitaan myös se, joka tietojärjestelmään tai sen osaan tunkeutumatta teknisen erikoislaitteen avulla oikeudettomasti ottaa selon edellä tarkoitetussa tietojärjestelmässä olevasta Lue lisää ›

Tietoliikenteen häirintä ›

Mikäli henkilö puuttumalla postiliikenteessä taikka tele- tai radioviestinnässä käytettävän laitteen toimintaan, tai, lähettämällä ilkivaltaisessa tarkoituksessa radiolaitteella tai televerkossa häiritseviä viestejä tai muulla vastaavalla tavalla oikeudettomasti estää tai häiritsee postiliikennettä taikka tele- tai radioviestintää, katsotaan hänen syyllistyvän tietoliikenteen häirintään. Tietoliikenteen häirinnästä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Tietojärjestelmän häirintä ›

Tietojärjestelmän häirinnällä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö aiheuttaakseen toiselle haittaa tai taloudellista vahinkoa joko dataa syöttämällä, siirtämällä, vahingoittamalla, muuttamalla tai poistamalla taikka muulla niihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti estää tietojärjestelmän toiminnan tai aiheuttaa sille vakavaa häiriötä. Tietojärjestelmän häirinnästä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä tietojärjestelmän häirinnästä, Lue lisää ›

Syytteen nostaminen salassapitorikoksesta ja -rikkomuksesta ›

Mikäli salassapitorikoksen tai salassapitorikkomuksen kohteena on yksityisen henkilökohtaisia tai taloudellisia oloja taikka elinkeinoa koskeva seikka, ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä tästä teosta, ellei asianomistaja itse ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi, taikka ellei rikoksentekijä rikoksen tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Syytteen nostaminen (törkeästä) viestintäsalaisuuden loukkauksesta ›

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä viestintäsalaisuuden loukkauksesta tai törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, ellei asianomistaja itse ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan laitoksen palveluksessa, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Suojauksen purkujärjestelmärikos ›

Mikäli henkilö laissa säädetyn kiellon vastaisesti ansiotarkoituksessa taikka muuten siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa suojatun palvelun tarjoajalle, valmistaa, tuo maahan, pitää kaupan, vuokraa tai levittää suojauksen purkujärjestelmää, mainostaa sitä taikka asentaa tai huoltaa sitä, katsotaan hänen syyllistyvän suojauksen purkujärjestelmärikokseen. Suojauksen purkujärjestelmärikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Edellä tarkoitettu Lue lisää ›