Vapauteen kohdistuvat rikokset

Vapaudenriisto ›

Mikäli henkilö joko sulkemalla sisään, sitomalla, kuljettamalla johonkin tai muulla tavoin oikeudettomasti riistää toiselta liikkumisvapauden tai eristää toisen tämän ympäristöstä, katsotaan hänen syyllistyvän vapaudenriistoon. Vapaudenriistosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä vapaudenriisto ›

Mikäli vapaudenriistossa vapaudenmenetystä jatketaan yli kolmen vuorokauden; taikka, aiheutetaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle; taikka, käytetään erityistä julmuutta tai vakavan väkivallan uhkaa, ja vapaudenriisto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vapaudenriistoksi. Törkeästä vapaudenriistosta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeä ihmiskauppa ›

Mikäli ihmiskaupassa käytetään aiemmin lueteltujen keinojen sijasta tai lisäksi väkivaltaa, uhkausta tai kavaluutta; taikka, aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä; taikka, rikos kohdistuu kahdeksaatoista vuotta nuorempaan lapseen tai henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt; taikka, rikos on tehty osana järjestäytyneen Lue lisää ›

Tuottamuksellinen vapaudenriisto ›

Mikäli henkilö huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vapaudenmenetyksen, katsotaan hänen, paitsi milloin teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko on vähäinen, syyllistyvän tuottamukselliseen vapaudenriistoon. Tuottamuksellisesta vapaudenriistosta tuomitaan myös se, joka oikeudettomasti, pitäen sitä oikeutenaan, riistää toiselta vapauden, jollei teko huomioon ottaen sen aiheuttama haitta tai vahinko ole vähäinen. Tuottamuksellisesta vapaudenriistosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi Lue lisää ›

Panttivangin ottaminen ›

Mikäli henkilö riistää toiselta vapauden pakottaakseen jonkun muun tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin uhalla, ettei panttivankia vapauteta tai että hänet surmataan tai hänen terveyttään vahingoitetaan, katsotaan hänen, mikäli teko kokonaisuutena arvostellen on törkeä, syyllistyvän panttivangin ottamiseen. Panttivangin ottamisesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Pakottaminen ›

Mikäli henkilö oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin, katsotaan hänen syyllistyvän pakottamiseen. Pakottamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä pakottamisesta, ellei asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi tai ellei laittoman uhkauksen tai pakottamisen tekemiseen ole käytetty hengenvaarallista välinettä taikka ellei erittäin tärkeä yleinen Lue lisää ›

Lapsikaappaus ›

Mikäli lapsen omavaltaisessa huostaanotossa lapsen huoltoa koskevia oikeuksia loukaten lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tai jätetään palauttamatta sinne ja lapsen huoltoa koskevia oikeuksia oli poisviemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty tai olisi käytetty ilman poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, katsotaan teko lapsikaappaukseksi. Lapsikaappauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Lapsikaappauksesta voidaan jättää syyte ajamatta tai Lue lisää ›

Lapsen omavaltainen huostaanotto ›

Mikäli kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen vanhempi, kasvatusvanhempi tai huoltaja taikka lapselle läheinen henkilö omavaltaisesti ottaa lapsen huostaansa tai muun edellä mainitun henkilön huostaan siltä, jonka huostassa lapsi on, katsotaan hänen syyllistyvän lapsen omavaltaiseen huostaanottoon. Lapsen omavaltaisesta huostaanotosta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä lapsen omavaltaisesta huostaanotosta, jos se Lue lisää ›

Laiton uhkaus ›

Mikäli henkilö nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sellaisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa, katsotaan hänen syyllistyvän laittomaan uhkaukseen. Laittomasta uhkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä laittomasta uhkauksesta, ellei asianomistaja Lue lisää ›

Ihmiskauppa ›

Mikäli henkilö käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa; taikka, erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä; taikka, maksamalla korvauksen toista vallassaan pitävälle henkilölle; taikka, ottamalla vastaan sellaisen korvauksen ottaa toisen valtaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen parituksen tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa Lue lisää ›