Yleisvaaralliset rikokset

Ajokielto voidaan määrätä myös ehdollisena ›

Ajokielto voi olla myös ehdollinen Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle henkilölle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy. Ehtona on, ettei teosta saa aiheutua vaaraa toisten turvallisuudelle. Ehdollista ajokieltoa ei voida hyödyntää tilanteessa, jossa kuljettajalla jo tekohetkellä on ajokielto tai väliaikainen Lue lisää ›

Yleisvaaran tuottamus ›

Mikäli tuhotyö, liikennetuhotyö tai terveyden vaarantaminen on tehty tahallaan tai huolimattomuudesta, mutta siten, että teko voidaan katsoa tehdyksi ainoastaan tekijän huolimattomuudesta johtuen, katsotaan teko yleisvaaran tuottamukseksi. Yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan myös se, joka tekee ydinräjähderikoksen huolimattomuudesta. Yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Yleisvaaran tuottamuksesta, poislukien ydinräjähderikos, voidaan jättää syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, Lue lisää ›

Yleisvaarallisen rikoksen valmistelu ›

Mikäli henkilö, aikeenaan tehdä tuhotyö, liikennetuhotyö, törkeä tuhotyö, terveyden vaarantaminen tai törkeä terveyden vaarantaminen, pitää hallussaan pommia, muuta räjähdettä taikka vaarallista laitetta tai ainetta, katsotaan hänen syyllistyvän yleisvaarallisen rikoksen valmisteluun. Yleisvaarallisen rikoksen valmistelusta tuomitaan myös se, joka tehdäkseen ydinräjähderikoksen hankkii tai yrittää hankkia taikka pitää hallussaan tai yrittää pitää hallussaan ydinräjähteen valmistukseen tarvittavia aineita; taikka, Lue lisää ›

Ydinräjähderikos ›

Mikäli henkilö tuo Suomeen ydinräjähteen, taikka valmistaa tai räjäyttää sellaisen tai pitää sellaista hallussaan, katsotaan hänen syyllistyvän ydinräjähderikokseen. Ydinräjähderikoksesta tuomitaan myös se, joka räjäyttää ydinräjähteen Etelämanneralueella. Ydinräjähderikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.  

Vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle ›

Mikäli henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle tuo maahan, valmistaa, myy tai muuten levittää taikka asettaa saataville sellaisen laitteen tai tietokoneohjelman taikka ohjelmakäskyjen sarjan, joka on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai viestintäjärjestelmän toimintaa, taikka murtamaan tai purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän Lue lisää ›

Törkeä yleisvaaran tuottamus ›

Mikäli yleisvaaran tuottamuksessa aiheutetaan suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja mikäli rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi yleisvaaran tuottamukseksi. Törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeä tuhotyö ›

Mikäli tuhotyö tai liikennetuhotyö tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa; taikka, aiheuttaen jollekin yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle uhkaavan vahingon pitkäaikaisuuden tai laaja-alaisuuden vuoksi taikka muusta syystä erityisen vakavaa vaaraa; taikka mikäli teko tehdään sodan tai muiden poikkeusolojen aikana, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tuhotyöksi. Törkeästä tuhotyöstä tuomitaan vankeutta Lue lisää ›

Törkeä terveyden vaarantaminen ›

Mikäli terveyden vaarantaminen tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi terveyden vaarantamiseksi. Törkeästä terveyden vaarantamisesta tuomitaan vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Tuhotyö ›

Tuhotyöllä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö joko sytyttää tulipalon, tai, räjäyttää jotain, taikka saa aikaan tulvan tai muun luonnontilan mullistuksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, taikka siten että siitä on yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa. Tuhotyöstä tuomitaan myös se, joka muuten omaisuutta vahingoittamalla tai tuhoamalla, taikka tuotanto-, jakelu- tai Lue lisää ›

Tietoverkkorikosvälineen hallussapito ›

Tietoverkkorikosvälineen hallussapidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö aiheuttaakseen haittaa tai vahinkoa tietojenkäsittelylle taikka tieto- tai viestintäjärjestelmän toiminnalle tai turvallisuudelle pitää hallussaan sellaista laitetta tai tietokoneohjelmaa taikka ohjelmakäskyjen sarjaa, joka on suunniteltu tai muunnettu vaarantamaan tai vahingoittamaan tietojenkäsittelyä tai tieto- tai viestintäjärjestelmän toimintaa taikka murtamaan tai purkamaan sähköisen viestinnän teknisen suojauksen tai tietojärjestelmän suojauksen; taikka vastaavaa tietojärjestelmän Lue lisää ›