Säännöstelyrikokset ja salakuljetus

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antaminen ›

Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö ilmoittaa alkuperätodistuksen antamiseen oikeutetulle Suomen viranomaiselle tai muulle toimielimelle väärän tiedon vientitavaran alkuperästä, hankkiakseen tältä tullietuuskohtelun tai muun vastaavan etuuskohtelun saamiseksi vieraassa valtiossa tarvittavan alkuperätodistuksen. Vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisesta tuomitaan myös se, joka tavaraa Suomesta vieraaseen valtioon vietäessä ilmoittaa kyseisen valtion viranomaiselle väärän Lue lisää ›

Törkeä tulliselvitysrikos ›

Mikäli tulliselvitysrikoksessa teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti; taikka, rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa tai ammattimaisesti, ja tulliselvitysrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tulliselvitysrikokseksi. Törkeästä tulliselvitysrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kolme vuotta. Törkeänä tulliselvitysrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä Lue lisää ›

Törkeä säännöstelyrikos ›

Mikäli säännöstelyrikoksessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä; taikka, rikos on omiaan jollakin alueella tai koko maassa aiheuttamaan huomattavaa vaaraa väestön toimeentulolle, yhteiskunnan taloudelliselle toiminnalle tai maan taloudelliselle puolustusvalmiudelle; taikka, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja säännöstelyrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi säännöstelyrikokseksi. Törkeästä säännöstelyrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Törkeänä Lue lisää ›

Tulliselvitysrikos ›

Mikäli henkilö jättää täyttämättä tullilainsäädännössä säädetyn ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden taikka sellaista velvollisuutta täyttäessään antaa väärän tai puutteellisen tiedon siten, että teko on omiaan aiheuttamaan veron määräämättä jättämisen, sen määräämisen liian alhaisena tai veron aiheettoman palauttamisen; taikka, tullivelkaa koskevan vakuuden määräämisen liian pieneksi; taikka, laissa säädetyn tai sen nojalla annetun kiellon tai ehdon vastaisen tavaran maahantuonnin Lue lisää ›

Säännöstelyrikos ›

Säännöstelyrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla annettua säännöstelymääräystä. Säännöstelyrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Säännöstelyrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Salakuljetus ›

Mikäli henkilö ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty, tai joka edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta, katsotaan hänen syyllistyvän salakuljetukseen. Salakuljetuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai Lue lisää ›

Puolustustarvikkeiden maastavientirikos ›

Mikäli henkilö vie luvattomasti maasta puolustustarvikkeita, tai luovuttaa tai siirtää ulkomaille puolustustarvikkeen valmistusoikeuden, tai kuljettaa Suomen kautta kolmanteen maahan puolustustarvikkeita, tai välittää puolustustarvikkeita, taikka yrittää sitä, katsotaan hänen syyllistyvän puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen. Puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta tuomitaan myös se, joka maastavientiluvan tai välitysluvan saamiseksi antaa totuuden vastaisia tietoja tai salaa tietoja. Puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään Lue lisää ›

Lievä tulliselvitysrikos ›

Mikäli tulliselvitysrikos, ottaen huomioon oikeudettoman taloudellisen hyödyn vaaran vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi tulliselvitysrikokseksi. Lievästä tulliselvitysrikoksesta tuomitaan sakkoa. Lievänä tulliselvitysrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Lievä säännöstelyrikos ›

Mikäli säännöstelyrikos, ottaen huomioon ottaen tavoitellun hyödyn määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi säännöstelyrikokseksi. Lievästä säännöstelyrikoksesta tuomitaan sakkoa. Lievänä säännöstelyrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Lievä salakuljetus ›

Mikäli salakuljetus, ottaen huomioon tavaran arvo tai määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi salakuljetukseksi. Lievästä salakuljetuksesta tuomitaan sakkoa. Lievänä salakuljetuksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.