Salakuljetus

Mikäli henkilö ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty, tai joka edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta, katsotaan hänen syyllistyvän salakuljetukseen. Salakuljetuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai yleisten tai yksittäistapausta koskevien määräysten vastaisesti tuo tai tahallaan yrittää tuoda maahan taikka kuljettaa, käsittelee tai säilyttää eläimiä tai eläinten lääkintään liittyviä tavaroita taikka laiminlyö velvollisuutensa tarkastuttaa eläimet tai tavarat. Salakuljetuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Salakuljetuksena ei pidetä säännöstelyä koskevaa, tuontia tai vientiä koskevan säännöksen tai määräyksen rikkomista. Salakuljetuksena ei niin ikään pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Nopeaa apua lakiasioihin.