Mikäli henkilö ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai vienti on kielletty, tai joka edellyttää viranomaisen lupaa tai tarkastusta, katsotaan hänen syyllistyvän salakuljetukseen.

Salakuljetukseen syyllistyminen edellyttää, että teko on tahallinen. Tahallisuus koskee maahan tuomista tai maasta viemistä sekä näiden yritystä. Tekoon syyllistyminen ei kuitenkaan välttämättä edellytä, että tekijä on tietoinen tavaran maahantuontiin tai maastavientiin liittyvistä säännöksistä tai määräyksistä. Oikeuskäytännössä on yleensä edellytetty, että tekijä ottaa selvää tavaraan liittyvistä vaatimuksista.

Salakuljetuksena ei kuitenkaan pidetä sellaista tuontia tai vientiä koskevan säännöksen tai määräyksen rikkomista, joka tulee rangaistavaksi säännöstelyrikoksena taika lievänä tai törkeänä säännöstelurikoksena. Salakuljetusrikoksena ei myöskään pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Salakuljetuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

lievä salakuljetus

Mikäli salakuljetus, ottaen huomioon tavaran arvo tai määrä tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi salakuljetukseksi. Lievästä salakuljetuksesta tuomitaan sakkoa.


Lue lisää säännöstelyrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.