Säännöstelyrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla annettua säännöstelymääräystä.

Säännöstelyrikoksella kriminalisoidaan eräiden rikoslain ulkopuolisten säännösten rikkominen. Säännöstelymääräykset voivat koskea tavoitesisältöä tai menettelytapoja. Tavoitesäännökset säätelevät esimerkiksi sitä, millaista valuuttaliikennettä pidetään hyväksyttävänä, millaisia hintoja tai muita ehtoja vaihdannassa pidetään sallittuina tai sitä, mitä tavaroita ja kuinka suuria määriä voidaan tuoda maahan aiheuttamatta häiriötä ulkomaankaupassa. Menettelytapasäännökset ja -määräykset taas voivat koskea esimerkiksi erilaisten ilmoitusten tekemistä ja tietojen antamista.

Säännöstelyrikoksesta tuomitaan myös se, joka rikkoo terrorismin torjumiseksi säädettyä kieltoa siirtää, muuntaa tai luovuttaa varoja.

Säännöstelyrikoksena ei kuitenkaan pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Säännöstelyrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lue lisää tulliselvitysrikoksesta ja salakuljetuksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.