Tulliselvitysrikos

Mikäli henkilö jättää täyttämättä tullilainsäädännössä säädetyn ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden taikka sellaista velvollisuutta täyttäessään antaa väärän tai puutteellisen tiedon siten, että teko on omiaan aiheuttamaan veron määräämättä jättämisen, sen määräämisen liian alhaisena tai veron aiheettoman palauttamisen; taikka, tullivelkaa koskevan vakuuden määräämisen liian pieneksi; taikka, laissa säädetyn tai sen nojalla annetun kiellon tai ehdon vastaisen tavaran maahantuonnin tai maastaviennin, katsotaan hänen syyllistyvän, ellei teko ole rangaistava veropetosrikoksena, säännöstely- tai salakuljetusrikoksena taikka käteisrahan ilmoittamisrikkomuksena, tulliselvitysrikokseen. Tulliselvitysrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta.

Tulliselvitysrikoksena ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Nopeaa apua lakiasioihin.