Työrikokset

Alaisen aiheuttama rikos tulee ilmoittaa viranomaisille ›

Ilmoittamatta jättäminen on rikos Joskus rikoksia syntyy myös työpaikalla. Sotilaallinen tai muu esimies, joka joka jättää ryhtymättä tarpeellisiin ja häneltä kohtuudella vaadittaviin toimiin saattaakseen viranomaisten tutkittavaksi tosiasiallisesti hänen määräysvallassaan ja valvonnassaan olevan alaisen tekemäksi epäillyn rikoksen, tuomitaan sakkoon tai vankeuteen, jonka pituus vaihtelee neljästätoista päivästä kahteen vuoteen. Ketä tuomitaan? Jotta esimiestä voidaan tuomita edellytetään, että esimies Lue lisää ›

Yleisiä määritelmiä – Työnantaja, työnantajan edustaja, työntekijä, työturvallisuusmääräys ›

Työnantajalla tarkoitetaan sitä, joka teettää työtä työsuhteessa taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa. Työnantajan edustajalla tarkoitetaan työnantajana olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä. Työntekijällä tarkoitetaan sitä, joka on työsuhteessa taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa Lue lisää ›

Työturvallisuusrikos ›

Työturvallisuusrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa työnantaja tai tämän edustaja joko tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä; taikka, aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. Työturvallisuusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Mikäli työturvallisuusrikos saa Lue lisää ›

Työsyrjintä ›

Mikäli työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan joko rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen tai terveydentilan, taikka, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, katsotaan hänen Lue lisää ›

Työnvälitysrikos ›

Mikäli toimija perii maksun työllistymiseen suoranaisesti tähtäävistä työnvälityspalveluista henkilöasiakkaalta tai työnvälityksestä merenkulkijoille, katsotaan tämän syyllistyvän työnvälitysrikokseen. Työnvälitysrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen ›

Mikäli työnantaja tai tämän edustaja taikka työntekijä estää sen, että työntekijä perustaa luvallisen ammatillisen tai poliittisen yhdistyksen tai käyttää oikeuttaan liittyä tai kuulua sellaiseen tai toimia siinä; taikka estää sen, että työntekijät tai heidän ammattijärjestönsä asettavat tai valitsevat työpaikalle luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstön edustajan konserniyhteistyössä, katsotaan tämän syyllistyvän työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamiseen. Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta Lue lisää ›

Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen ›

Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaamisella tarkoitetaan tekoa, jossa työnantaja tai tämän edustaja, ilman laissa säädettyä tai työehto- tai virkaehtosopimuksessa määrättyä perustetta, irtisanoo, muuten erottaa tai lomauttaa luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun, henkilöstön tai työntekijöiden edustajan taikka yhteistoimintaedustajan, tai muuttaa hänen työsuhteensa osa-aikaiseksi. Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisesta tuomitaan, ellei tekoa ole katsottava työsyrjinnäksi, sakkoa.

Työaikasuojelurikos ›

Työaikasuojelurikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa työnantaja tai tämän edustaja, joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö työntekijän vahingoksi työaika- tai vuosilomakirjanpidon, pitää sitä väärin, muuttaa, kätkee tai hävittää sen taikka tekee sen mahdottomaksi lukea; taikka, menettelee työaika- tai vuosilomalainsäädännössä rangaistavaksi säädetyllä tavalla työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta. Työaikasuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö ›

Mikäli työnantaja tai tämän edustaja ottaa palvelukseen tai pitää palveluksessa sellaisen ulkomaalaisen, jolla ei ole työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomessa oikeuttavaa lupaa, katsotaan hänen syyllistyvän luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttöön. Luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä tuomitaan myös urakan tai aliurakan antaja tai työn teettäjä taikka heidän edustajansa, joka laiminlyö varmistautua siitä, että sen ulkomaiselle yritykselle antamassa Lue lisää ›

Kiskonnantapainen työsyrjintä ›

Mikäli työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen asemaan, käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä, katsotaan teko kiskonnantapaiseksi työsyrjinnäksi. Kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.