Työaikasuojelurikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa työnantaja tai tämän edustaja, joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö työntekijän vahingoksi työaika- tai vuosilomakirjanpidon, pitää sitä väärin, muuttaa, kätkee tai hävittää sen taikka tekee sen mahdottomaksi lukea; taikka, menettelee työaika- tai vuosilomalainsäädännössä rangaistavaksi säädetyllä tavalla työsuojeluviranomaiselta saadusta kehotuksesta, määräyksestä tai kiellosta huolimatta. Työaikasuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.