Työturvallisuusrikokseen voi syyllistyä työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo tai laiminlyö työturvallisuusmääräyksiä. Kyseessä on työturvallisuusrikos, kun työnantaja tai tämän edustaja tahallaan tai huolimattomuudesta:

  • rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai
  • aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä.

Työturvallisuusrikokseen voi syyllistyä joko tahallaan tai huolimattomuudesta. Arvioinnissa sovelletaan syyksiluettavuuden yleisiä periaatteita. Huolimattomuuden osalta arvioidaan, onko tekijä rikkonut olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Lähtökohtaisesti työnantajalle asetettava huolellisuusvelvollisuus voidaan asettaa työturvallisuusasioiden osalta suhteellisen korkealle.

Työturvallisuusrikoksena ei kuitenkaan pidetä yksittäistä työturvallisuusmääräysten rikkomista, joka on työturvallisuuden kannalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus muualla lainsäädännössä. Mikäli teko täyttää kuolemantuottamuksen, vammantuottamuksen tai vaaran aiheuttamisen tunnusmerkistön, rangaistus määräytyy niitä koskevien säännösten mukaisesti.

Työturvallisuusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää työsuojelusta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.