Mitä työsuojelu tarkoittaa?

Kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät ja kyseessä on työsuhde, työntekijää suojellaan monin tavoin mm. työaikalainsäädännöllä sekä nuoria työntekijöitä ja vuosilomaa koskevin normein. Soveltamisalaa on joiltain osin laajennettu, esim. vangit, oppilaat ja hoidokit.

Ns. työsuojelun ydinalueeseen kuuluvat työturvallisuussuojelu ja työterveyssuojelu. Työturvallisuutta säännellään työsopimuslaissa, työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa. Työsuojelusta on annettu EY-direktiivejä, jotka kuitenkin yleensä huomioidaan lainsäädännössä.

Työturvallisuuslain yleisnormin mukaan työnantaja on velvollinen tarpeellisin toimenpitein huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Lisäksi työnantajalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma. Työnantajan tulee järjestää työntekijöille työturvallisuutta ja- terveyttä koskevaa opetusta ja ohjausta.

Työntekijällä on velvollisuus yhteistoimintaan työsuojeluasioissa ja hänellä on velvollisuus huolehtia omasta ja myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta. Työntekijän tulee välttää häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka voi haitata muiden työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Työntekijöiden toiminta voi vaikuttaa työnantajan vastuuseen.

Työntekijän on noudatettava varovaisuutta ja ilmoitettava käytössään tai hoidossaan olevissa koneissa tai laitteissa tahi työsuojeluvälineissä havaitsemistaan vioista ja puutteista, joista saattaa aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaaraa. Lisäksi työntekijän tulee tarkoin noudattaa työturvallisuuslain säännöksiä sekä sen nojalla annettuja turvallisuusohjeita sekä käyttää suojeluvälineitä.

Työntekijä voi olla oikeutettu pidättymään työn teosta. Tälläinen tilanne on, jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle.

Työterveyshuollossa hoidetaan asiat, joista on määrätty työterveyshuoltolaissa. Työterveyshuollon järjestäminen kuuluu näissä tilanteissa työnantajalle.

Työturvallisuussäännösten rikkomisesta voi seurata sakko- tai enintään vuoden vankeusrangaistus. Sen ohella voivat tulla kyseeseen kuolemantuottamus, vamman tuottamus tai vaaran aiheuttaminen. Työnantajataholta voidaan tuomita joko työnantaja, työnantajan edustaja tai nykyisin myös oikeushenkilö, joka tarkoittaa yritystä, yhdistystä tms.

Työturvallisuuslain toteutumista valvovat työsuojeluviranomaiset. He voivat tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia sekä ilmoittaa laiminlyönneistä yleiselle syyttäjälle. Vahingonkorvausvastuu kohdistuu yleensä juridiseen henkilöön.

Nopeaa apua lakiasioihin.