Varkaus, kavallus, luvaton käyttö

Ammattimainen kätkemisrikos on laajaa toimintaa ›

Mikä on ammattimainen kätkemisrikos? Hän, joka kätkee, hankkii, ottaa huostaansa tai välittää toiselta varkaus-, kavallus-, ryöstö-, kiristys-, petos-, kiskonta- tai maksuvälinepetosrikoksella saatua omaisuutta tai muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen, on tuomittava rangaistukseen ammattimaisesta kätkemisrikoksesta. Ammattimaisen kätkemisrikoksen edellytyksenä on, että toiminta on laajamittaista ja ammattimaista. Ammattimaisesta kätkemisrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Ammattimaisen kätkemisrikoksen Lue lisää ›

Varkaus ›

Varkaudella tarkoitetaan irtaimen omaisuuden anastamista toisen hallusta omaisuutta. Varkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta. Teon yritys on rangaistava. Mikäli rikoksentekijä asuu yhteistaloudessa asianomistajan kanssa ja rikoksen kohteena on tässä yhteistaloudessa oleva omaisuus; taikka, mikäli rikoksen kohteena on rikoksentekijän puolison, sisaruksen tai suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan sukulaisen omaisuus; taikka, Lue lisää ›

Vakuusoikeuden loukkaus ›

Mikäli henkilö loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta hävittämällä, vahingoittamalla, ottamalla haltuunsa tai käyttämällä omaisuuttaan tai luovuttamalla omaisuuttaan tai muulla tavalla määräämällä siitä, katsotaan hänen syyllistyvän vakuusoikeuden loukkaukseen. Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan myös se, joka tekee edellä tarkoitetun rikoksen rikoksen kohteena olevan omaisuuden omistajan puolesta. Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Virallinen syyttäjä ei Lue lisää ›

Törkeä varkaus ›

Mikäli varkaudessa anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus; taikka, anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa; taikka, rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä; taikka, rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon, ja varkaus on myös Lue lisää ›

Törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus ›

Mikäli moottorikulkuneuvon käyttövarkaudessa tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen tai muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi moottorikulkuneuvon käyttövarkaudeksi. Törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.  

Törkeä luvaton käyttö ›

Mikäli luvattomassa käytössä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa, ja luvaton käyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi luvattomaksi käytöksi. Törkeästä luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä kavallus ›

Mikäli kavalluksessa kohteena on erittäin arvokas omaisuus tai suuri määrä varoja; taikka, aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa; taikka, rikoksentekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa, ja kavallus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi kavallukseksi. Törkeästä kavalluksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava Lue lisää ›

Näpistys ›

Mikäli varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko näpistykseksi. Näpistyksestä tuomitaan sakkoa. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä näpistyksestä, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Murtovälineen hallussapito ›

Mikäli henkilö pitää ilman hyväksyttävää syytä hallussaan sellaista avainta toisen lukkoon taikka tiirikkaa tai muuta välinettä, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiassa käytettävän tunkeutumiseen toisen hallinnassa olevaan suljettuun tilaan rikoksen tekemistä varten, katsotaan henkilön syyllistyvän murtovälineen hallussapitoon. Murtovälineen hallussapidosta tuomitaan sakkoa.